Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1906.01"

See other formats


Gen. kat. nr Inv. nr STÅTENS ETNOGRAFISKA MUSEUM Anm. 1906.1 Kopia I CARL SVANBERG AB. VAXJO 444 9 70' Gen. kat. nr Inv. nr Register, 1906.1 
1-544 _Peru,. Bolivia. Gåva av Doktpr och Fru 
A. Pauli, Anm. sidan; 1-187 CARL SVANBERG AB. VAXJO 444 9 70 Gen. kat. nr Inv. nr 1906. 1-. 1-^544^ PEEU -BOLIVIA 

Arkeologiska saalinjgar g.iordaav Erland 
Noräenaklöld på Andgraas öetsluttnln^ar ,, 
i gränstrakt erna mellan Peru och Bolivia 
1904 - 1905. Cråva av Dr. och Pru A. Paixli, Litteratur: 

Nordenskiöld, Erland . ' Arkeologiska linderaök- 

ningar i Perus och Bolivias gränstrakter 

1904-1905 « Kungl. Svenska Vetenskapsakädéaien^ 

Handlingärj Band 42 nr. 2. 

Stockholm j Uppsala 19O6. Spansk upplaga: Investigaciones arqueologioajs 
en la region frontériza de Peru y Bolivia. 
Por Erland Hordenskiöld . Traduccidn de Carlos 
Poncö Sang;inés y Stig Rydén . La Pås 1955 CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 Gen. kat. nr Inv. nr 1906.1. Anm. 1906*1. A« föremål köpta av de nu le:^andea där boende 
Quichuatälande indåanezna» vilka dessa huvud- 
sakligen ftmnlt vid arbete 1 åkrarna » 

Nr» 1-83 Stenhaokor . 

Stenhacka av diabas. Q?-form med- bredare egg- 
partio Eggen skadade Konkav nackyta. 
Max. . längd 7 .,7 cm. 
Eggens längds o:a 5 cm» 
■ Nackens längds 4 »7 cm» 
:»■ tjockleks 2j7 cm» Puina 
Bolivia Stenhacka av diabas. Nästan samma foaraa som 
föregående» men mera skadad, särskilt i 
nacken* - 

Max» längds 8; 3 cm» 
Eggens längds 5 »8 cm. 
Max. tjockleks 3 cm» 

Puina 
Bolivia Stenhacka av diabas» T-form» Plan nackyta^ 
Max. längds 7 cm». 
Eggens längds 4 cm» 
Nackens längds csa 6 em. 
Max. tjockleks 2j7 cm» 

Puina 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 ■ i306il; Gen. kat. nr 


InV. nr 
Anm. 
1906*1 
4 


Stenhacka av diabass T-torm» Koaäcav nactevta» 
;%cket 'korto.- ■ ' . ■ 
. . MaK». längds 6:0 Gm* 
Eggens längds 6,3 ca. 
läekönslängdi 'SjS cja., 
Maxi täoekiéfc 2|8 caä 

' ' • '■■•••. ■ ■ ■ iPtiina • 
■•••''.■■•■■■■■■ , . . Bolivia 


5- 
.Steahaafea. av diåbass 5!-fo3OTf litmd i lin.iernä 
och med EQrckist enéd nacke. 
Mas-i längd: Ö:a 7 cmi 
Eggens läögds 4j§ cmi 
Sacltens längds 80 caii 
Wazti tjocklek- 2j7 cmi 
■"N* 
■■■—■■■■■■'■•' -PiiiJia 
■.■'■■'.■;■■.■■•' Öolivla 


./ 
6 


Stenhacka av diabas* S~förm. Nacken nåsot 

^cadadi 

lax. längds 8 cm* 


■•.' ■ ;.' ■ ■ ' 


BR^ens längds 4» 5 cm^ 
Hackeng längds 6j2 cm. 
Max. tjocdEiék $92 cm. 

i>uina 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 ' ^ 


1906.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■ ■' 


1906 *ly 


; f 


7 


Stehhacka, av diabåSé: Twf orm.' Sléadad' i aacken 
i eggen j samt även på den ena flat sidan. 
Maxv längd:' c sa Ö ém. 
■ E^^ns iähgd « c sa - 5 cm. 
nackens längds et a 6 cm. 
Max-i täöcklék! 20 ém* 

•■■■.';•■',.■ " .Puina 

Bolivia 


8 


Stenhaöka av dåabäss f-förm. Eännf ormat nack- 
parti. Eggen naggad» 
Max-, längd: 7 cmi- 

Eggens längds 498 cm» 
Häckens längd: 692 cni4 
Mat. tjocklek: 2^2 cm* 

Puina 
Bolivia 

■ 


9 


Stenhacka av diabas. S-^f oim. Eggpartiet 
naycket skadat. 
Max. längd: csa 6 cm. 
Eggens längd: c:a 5 cm» 
Häckens längd: 695 cm. 
Max^^ tjocklek 292 cm. 

Puina 
Bolivia 


_, CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 1906*] Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*13 


10 


■.Sténliaeleaj av diabasi S^föimi 
öfeadåd*- 
Max* lä33^ds c:a Ö,5 dm. 


Eggen st aSkt 
nackens iängdi c: a 9j5 cnu 


Puina 
Bolivia 


• ii 


Stenhacka av dlabas. S~form.. 
jiacfcen Biiedi 
Stex* lÉQgds G sa 8 cm. 
iDggéna iäagdi 493 em» 
Häckens längd: T^S cia» 
Mes* tjocklek' 2,j 5 cm. 


Egi^en- trubbad. 
Bolivia 


12 

t 


, Stenback^ av dXahaB» S-form* 
men raycko!{; bs^ed* 
max» längd: 5,5 cci* 
Eggens längd: 4>7 öm* 
Häckens längds 8 cm* 
Max. tjocklek 2f7 om* 


Idten och kort, 

..i 

.Äpolo. 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 1906.1, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1, 
13 


Stenhacka av diabas. I-form. Mycket kort och 
bred. Eggen synnerligen oskarp. 
Max. längd t 6 cm. 
Eggens längd c:a 4j3 om. 
Nackens längd: 9 cm. 
lax. tjocklek 2j6 cm. 

Påta , 
Bolivia 


14 


■ ' 

Stenliacka av diabas. T-form. ERaen trubbad, 
nacken obetydligt skadad. 
Max. längd! 7 cm. 
£i5;gen8 längd: 498 cm. 
lackens längds 8,3 cm. 
Max. tjocklek 3 cm. 

Crucero 
Bolivia 


15 


Stenhacka av diabas. T^form. Essen näsot 
trubbad, liksom även nacken» som dessutom 
är mycket sned. 
Max* längd: c: a 693 cm. 
Eggens längd: 4» 3 cm. 
Nackens längd: cta 6 om. 
Max. tjocklek 2,2 cm. 


* :' f . 


Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 7 


1906,1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1506,1. 
16 


Sténhaefca av diabas i IVförmi Vitträd* 
Max. ' längd: 6>3 omf 
Eggöns längd J 4 Am» 
Häckens längd: 592 om. 


., 


Max. tjocklek 2y 4 cÉi* 
Crucero 
Bolivia 


17 


Stenhacka av diabas(?). IT-fornii Kort och bred 
med' snöd nacke * 
Ma:£. längd: c: a 6 cm. 
Eggens längd: 4^2 cm. 
Nackens längd: 7? 3 cm. 
filaso tjocklek 2,8 cm, 

Crucero 
Bolivia 


9 
13 


Stenhacka av diabas é Q?-«>form. Mycket kort och 
bred, 

Max. längd: 6 cm. 
Eggens längd: 5 »5 cm. 
Häckens längd: 9» 5 cm, 
Max, tjocklek 2j2 cm, 

M0.I0S 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJ( 4407 8 68 8 


1906.1* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1* . 
19 ■ 


Steiihacka av diabas. Q}-forra.. Skadad» .särskilt 
i eggen. :.>.■. 
Iiäaxé längd: cs.a S cm. 
Eggens längds :4j8 cm. , 
Häckens längd: 6,8 cm. 
Max. tjocklek 2j7 cm. 

Crucero 
Bolivia 


20 


Stsnhacka av. diabas. Rektangulär formo med 
rundad egglinje é Ett- inslipat hak i varde- 
ra kanten nära . den plana nackytan, som är 
skadad. 

MFix„ längd: SsS.cm* • 
Lilax» tjocklek 2 cm. 

Mo,1os. 
Bolivia 


21 


Stenhacka av vittrad diabas. T-form med breda 
re egö;parti» men .m&å nackpartiets tappar 
riktade snett neååt. '.Ejgépartiet starkt 
skadat. 

ITuv. maxd låingd: TsS cm. 
Häckens längd: 5»4 cm. 
Maxi tjocklek 2^2 cmé , . ', : 

MojOS 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 Gen. kat. nr Inv. nr 1906»!. 

Anm. 1906.1. 
22 23 24 Stenhaoka av vittrad diabaa och eggen naggad. 
Max. längd: 99 2 cm. 
Eggens längd: c: a 6»3 cm. 
Nackens längd: 80 cm. 
Max. tjocklek 2«4-cm. 

M0.I0S 
Bolivia Stenhacka ay diabas. T-form, men eggen något 
trubbig och nackens två tappar båda nästan 
helt avslagna. 
Max. längd: 7 cm. 
Eggens längd: 3f5 cm. 
Max. tjocklek 3 cm. 

Mo.ios 
Bolivia Stenhacka » T-fpim, men eggpartiet helt avslagejt 
Längden har därför icke kunnat mätas. 
Längd i nacken 7f5 cm. 
Max^ tjocklek 2t5 cm. 

Crucero 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 10 


1906.1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. .. 
1906*1. 
25 


Stenhaoka av vittrad diabas* f^form^ men 
tapparna avslagna och kanterna planelipade 


• 


Hackpsirtiet starkt skadat och eggen något 

naggad. 

Mas. Igngdé 6;7 cm. . 

Eggens längd: 5 cm. . 

Max. tjocklek 2,3 cm. 

Crucero 
Bolivia 


26 


Stenhacka av diabes. Vittrad. Efcsen trubbi/s: 
och ena nacktappen avslagen. 
Mas. längds 7» 2 cm. 
Eggens längd» 5,2 cm. 
Bäax. tjocklek: 2j7 cm. 

Mo.los 
Bolivia 


27 


Stenhacka av diabas. Tr-form med bredare ess- 
form. Hela éggéh borta. Snett nödåtriktade 
tappar. 

Ilas. längd i nacken 3 om. 
Max. tjocklek c: a 2,3 cm. 

^ö„1ps . 
Bolivia 

■CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 11 1906.1. Gen. kat. nr 


■' Inv. hr 
Anm. 
1906.1. 


• '■■.■ ■ ■ , ■ , • - ; ' , . . ; 


28 


Stenhecka av diabas. T-form med bredare qpjr- 
partl. Något skadad i nacken och även :. 
eggen något trubbig. 
MaK.- längds 7j5 cm*' 
Eggens längd:- 4» 8 cm» 
Hackenig längd: 7 cmi • 
Max. tjocklek 2j5 cm. 

Mo.iös 
Bolivia 


29 


Stenhäcka av diabas» !D-form. Nacken sned. 
tias:.- längds- cia 6 cm. 
Eggens längds 4 cia. - 
Nackens längd: 8 cm. 
llax. tjocklek 2)2 cm. 

Hciös ' 
Bolivia 


30 


Stenhäcka av diabas. T- form. 
riäxo längds 7j4 cm. 
Eggens längds 5 cm. 
Nackens längds 7 93 öm. 
Mas. tjocklek: 2 cm. 

Itojjos 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 12 1906.. 1 Gen. kat. nr 


■ Inv. nr 
Anm. 
19Ö6»1. ' 


■ ■■ ■ ' ■•:,.. 


31 


JStenhacka av diabås. S-fonas roen ioycket kort 
och mjrcket bred» 
' Max. längds SjS ca.' 
Eggens längds' 5> cm. 
Kackéns längds 10§ 2 oné 
Max. tjooklek Sj6 cia." 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla Ssll. 


■ 


QhxcéTO 
■ 
Bolivia 


32 


Stenhacka av vittrad diabas", i-form* 
Max* längds 6 csm. 
Eggens längds 4» 5 cm. 
lackens längds 6^8 cm. 
Max» tjocklok 2t6 cm'. 

GruceiX) 
•Soiivia 


33 


Steniiacka av diabas. Vittrad. T-Sotisxc Relativ 
långsmal. Kåéöt bredare eggpasrti. Plaasli- 
pade kanteré 
lÄax. längds 90' ömi' 
Eggens längds 5 cirii' 
Häckens längds 6j5 cm. 
Max* tjockleks SsS öm. • 

Crucero 
Bolivia 


t CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 13 
1906,1, 


Gen. kat. nr 


•Inv. nr 
Anm. 
1906.1* 


24 


Steniiackä av diabas» Vittradi i-foäQ. Sva^t 
räiinförMg nadsyta* 
Max. längds 91 Cm. ■ 
Eggens längds 5 cm» 
Nackens längds c:å: 9 nm. 
Max* tjocklek 3» cjm. ■ 

Sacjul, 
Bolivia 
35 


Stenliacka av diabasC?). 3!-foim. É^Koa starkt 
flkadadé Efågot rännfoEinig-nackyta* 
E5ax* längdl 1959 7 »7 cm. 
Eggens längd: c:a 4>5 om. 
Häckens längd: 6^2 cm» 
llaz, tjocklok: 2^2 cm. 

Saqui . 
Bolivia 
36 


Stenhacka aV diabas(?5. f-^fbaam.' Ena nacktappe 
skadadi' ■ ■■■•'•• 
Maxs längd: 7 »5 cmV 
Eggens längd: ^C8'a 4»5' cm* 
Hadcens längds c:a-5j8 om. 
Max. tjocklek: 2» 2 cm. 

Saqui 
Bolivia' 


Q 

CARL SVANBERG AB, VAXJ( 4407 8 68 ^^ 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 .*1, 
37 


Stenhacka. Närmast T.-n-f orms men nacktappazna 
snett nedätriktadQft Plan naclcyta och mot 
eggen kraftigt tilltagande bredd, som ger 
eggpartiet en triangulär f oim. Eggen något 
trubbad.. 

Max^ längd: 10 cm,. 
Eggens läiigdt 6,8 cm> 
Nackens längds 7 cm,. 
r.1ax. tjocklek: 1^8 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 5:6.. 

Sina 
Peru 


'■ 
38 


Stenhacka. T-form. Starkt skadads särskilt i 
eggen. , : , 
Mas;, längd: 1959 693, cm. 


r- 


Eggens längd; c: a 4 cm. 
Nackens längd: 5,3 cm. 
Ma3c. tjocklek 2 om. 
Saatii 
Bolivia 


39 


Stenhacka av diabas. T-form. Skadad, mest i 
nacken, som är något sned. N^ekytan ränn- 
formig. 

Max. längd: c:a 12 cm. 
Eggens längd: 6 cm. 
Nackens längd: 8 cm. 
Max. tjocklek: 2,5 cm. 

Säqui 
Bolivia 

CARL SVANBERG AS. VAXJt 4407 8 68 15 1906» lo Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1906 sii 
ö-o 
40 


Stenhacka ■ av diabasttiff •> förmodligen halv- 
fabrikat till yxaj motsvarande nr. 3. ■ 
Delar av ytan änim. öslipade* 
Max* längd: 9 cmi ' . .. 
Eggens längd: c: a 5 »5 cm. 
Hacltens lärxgds' é:a 7 cm. 
Max 1 tjockleks 2 cia. ' 

' ■^ Ollachea ' 
■''■•■ TetVL 


• 
41 


Stenhacka av diabastuff ?. T-form. Nacken 
något skadad och hela eggpartiet borta, 
varför endast näckens längd kunnat mätas. 
Häckens längd: csä 8 cm. Rimdad nackyta. 
Max,, tjocklek: 2 j3 cin. 

Ollachea 
Peru 


_ 
42 


Stenhacka av diabas. T-form. Egpjén starkt 
trubbad. 

Max. längd: 1959 6,2 cm«, 
Häckens längd: 7,8 cm. 
Max-i tjocklek 2,5 cm. 

Quiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB, vAXJt 4407 8 68 16 


1906.1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906. 1. 
43 


Stenhacka.av äiabas. T-^foim., ?ggen trubbad. 
Max». längd: 695 cm. , , 
Eggens längd: .495 om. , 
Nackens, längd:,, Tjö cm. 
Max. tjocklek: ,2,2 cmi 

Qulaca 
Peru 


44 


Stenhacka av diabas. I-form. Den ena av de 
länga nacktappama avslagen.. Eggen trubbad 


i 


Max. längd: 11 »3 cm. 
Eggens längd: 4 cm. 
Max. tjocklek: 3 om. 
Quiaca 
Peru 


45 


Stenhacka av diabas. T-form. Eggen trubbad. 
Max. längd: 6 cm. 
Eggens längd: 3 »8 cm» 
Nackens flängd: 8 cm. 
Max. tjocklek: 2 cm. 

Quiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 17 1906.3 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1* 
46 


.Stenhacka av diabas* 

Quiaoa 


Af" 


. .^tenhaöka av diabas* T-form» Starkt vitt2?ad 
och eggen helt borta* 
Max. längds 1959 6 om. 
Nackens längds 6,6 cm. 
läax. tjockleks 2» 3 cm* 


' 


Quiaca 
Peru 


48 


Stenhacka av diabas. T-form. Den ena av de 
långa naoktappama och eggpartiet avslaget 


t 


Max. tjocklek: 3 cm. 
Quiaca 
Peru 


49 


Stenhacka av diabaö. T-form. E^sen nå^ot 
skadad. 

Max. längd! 1959 7,2 cm* 
Max. tjocklek! 295 cm. 

Quiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 18 


IQOfi.l. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
,1906*1'. 
,50 


Steahacka av diabas. Vittrad. .T-foxm. 
Max. längds 11 cm. 
Eggens längds 7s2 om^ 
Nackens längds 10,5 cm» 
Mnx. tjockleks ajS cm. 

Påta 
Bolivia 


51 


Stenhacka av diabas. Närmast T-f orm» men ned 
mot. eggen tilltagande -bredd. Plan nackytä» 
E(a;^en trubbad. 
Max* längd: 8,5 cm. 
Eggens längd: 7 cm. 
Häckens längd: 5;4 cm. 
Max» tjockleks 2j4 cm. 

Qulaca 

Peru 


52 


Steniiacka av diabasi 

Qulaca 
Peru 


53 


Stenhacka av diabas. T-form. Mycket kort och 
bred. 

Max. längds 5 »5 cm. 
Eggens längd: 5 »5 cm. 
Nackens längds 7*8 cm. 
Max. tjockleks 2; 2 cm^ 

Qulaca 
Peru CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 19 


1906.1* 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1906 a* 
54 . 


Stenhacka ay dlabae. T-f.oarm. .Eggen trubbad» 
l!a^* längd: 695 cin* 
Eggens län||d 3: 5,2 cm. 
Nackenc, längd»: 8 .cm» , . , 
Mf?x« tjocklek:. 2j5 cm.. 
Avbildad Horden skiöld 1906, tavla 5 »4. 

Quiaca 
■ . ■ , ■ , .Peru : 


55 


Stenhacka av vittrad .diabas» TTform». 
Max. längd: 11 om. 
Eggens längds .5,7 cm. 
Säckens längds .79 5 .cm. 
Max. tjocklek: 2,5 cm. 

? 

. •? • ■ 


56 


Stenhacka av diabas ?. 7>form. Nacken sned, 
eggen något trubbad. 
Max. längd: c:a 7 cm. 
Eggens längd: 4 cm. 


/' 


Nackens längd: 7,8 cm. 
Max. tjockleks 3 cm. 

M0.I0S 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 2 
1906.1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1905,1, 


57 


Stenhacka av diabas.? i T-rfosma svast tilltasa 
de bredd mot eggen. Eggen illa åtgången, 
Maxo längds 8 cms 
Bgf^ens låingd b . c s a 6 cm. 
Nackens längds 6,3 cm, 
Masi tjocklek! , 292 cm, . . : - 

San ]Permin 
Bolivia. 


1- 


58 


Stenhacka av diabaö. Tr-foirm» Mycket. kort och 
iiyrcket bred. Eggpartiét något skadat. 
Maxi- l&3gds 5 cm. 
Eggens längds .4,5. cm,. 
Fackens läzigd: 8,8 cm, 
Max, tjockleks 2,7 cm^ 

Gmicero 
Bolivia 
59 


Stenhacka av .vittrad?diabas9 T-foim. Eggen 
något naggad* 
Mas, längds 6,5 cm, 
Eggens längds 4' cm* • 
Nackens längds 7,1 cmi^ 
Masi) tjockleks 2 cm, 

Mojos . . 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJ{ 4407 8 68 21 


19P6.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
. 1.906.1, 
60 


Stenhacka av 4iabas. ■ ■ - ; • ..,■.....• . 

; Bolivia 


61 


Stenhaoka av äiabas. Vittrad. Srform. . 
Mas* lärigd: 6 cm. 
Eggens längd: 4 cm. 
Häckens, längd: 7j5 cm. 
llax. tjocklek: 2y3 cm? • ■ 

Påta 
Bolivia 


62 


Stenhacka av vittrad bergart. Hacktappama 
riktade snett nedåt é Rännformig nackytaé 
Max. längd: 693 cm. 
Eggens längd: c: a 495 cm. 
Häckens längds 3 cm. 
Mas. tjocklek: 2 cm. 

Sta Orua del Valle Ameno 
Bolivia 


63 


Stenhacka av vittrad diabas. T-form. Eggen 
helt borta. 

- 

Nackens längds c:a 8 cm. 
Mas. tjocklek: 3 cm. 

? 

■ ? . ' 

CARL SVANBERG AS. VÄXJt 4407 8 68 22 
1906%!^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
'■■igb^ri. 


64 


Stonliaeka av äiabas« T-föna* is®?partiet avart 
skadat» 

laciéns längds 9» 4 cm» 
laät.' tjoclclek: 2j8 cm. .. Z-^!... 
65 


^tenhackå av diåbäai f-form. En etor del av 
eggpairtiét helt Börtäe 

■ Uaelceriö längds Ö'''cm* ' ' 

Max» tjockleks 2j8 om. 

' ■ ■' '■ " Mo,1oé • ■ 
Bolivia 
66 


Stenhackk av diäbåe? T^toräk Déa éaa! flat sida 
Bkadad* " ' 
Mas» längds $98 cmi 
jÉggéhs längds 5 om* ' 
Naijkens längds 892' omi 
MBXé tjockleks csa 2 omé 

Påta ■. 
Bolivia 


i 


67 


Sténbackä av diabae. Vittrad. T-form. Den ena 
nacktappeh avslagen, och eggpartiet avslag 
ungefär på sin mitt. 
Max* tjocklek:' cså 5t2 em^ 

Patä 
Bolivia 


st 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 23 £~ \J 


1906.1. 


Gen. kat. nr ' 


' ' ■ Iriv. nr 
Anm. 
1906.1. 
68 


Stenhacka av diabas. Evcket skadad. !D-fona 
med markerat plana, breda sidor. Ena nack- 
$app©n och ögspa;rtiet saknas. 
. . ■■. 


. ' ■ - ■ . 


Max* -tjocklek S?? cm* 

Puina 


■ '. 1 ' ' 


Bolivia 


69 


; Stenhacka av diabas i T-fona. HaoktaDDama 
något nedåtriktade. Eggen trubbad. 

- Max.: längd: 8,5 ran. 

• Eggens, längds- Sj 5 om. 
Nackens längd? 7 5 4 cm. 
Max. tjockleks 25,3 cm. 

Grucero 
Bolivia 


70 


Stenhacka av diabastiiff . T-form. Svårt skadad 
pest i eggpartiet 5 där eggen helt är bort- 
slagen. Hackta|>pama något nedåtriktade. 
Max* längd: 1959 0^3 om. 
Häckens längd: 8,5 cm. 
läax. tjocklek 2,3 cm. 

Ollachea 
Peru 


> CARL SVANBERG A8. VÄXJC 4407 8 68 24 1906,1 Gen. kat. nr 


■|nv. nr 
Anm. 
1906 »1 4 
71 


Stenhacka av diabas s Stärkt vittrad. T-förms 
utsträckt eggparti med plaaa sidknnter.' 
Max. längd: 1798 cm. • 
Eggens längds 7ä2 cm» 
Häckens längds 8,4 cm. 
Max. tjockleks 3 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tävla .5:10. 

Chusecani 
Bolivia 


72 


Stenhacka av vittrad diabas. Närmast réktangu 
lär form m<3d étt' inslipat hak i vardera 
sidan nära den plana nackytan. Denna och 
é«e;linjen böjda. 
Max. längds 6,2 cm. 
Eggens längds. 6,6 cm. ... . , . 
Nackens längd: 7,3 om. 
Maxi tjockleks 16 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 5s9. 

Chla 
Peru 


73 


V ' ' ' ' 

stenhacka av vittrad diabas. T-form. Irivcket 
trubbigt eggparti. 

Max* längds 1959 litj7 cm. 

■ 7- " 
Max. tjockleks 4,5 ,pm, 

Soriani 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 25 


1906 él. 


Gen. kat. nr 


Ihv. nr 
Anm. 
1906 a t 
74 


Stenhaoka av diabas. T-form med bredare e^S- 
parti. Plan naclcyta. , 
Maz» längd: 8p5 cm. 
Eggens längd» 7 cm. 
Nackens längd: 6 om. 
Max. t^pclek: 28 3 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 5:8. 

Llinquipata 
Peru 


75 


Stenhaclta av kvart si t. Svårt skadad 9 delvis 
restaurerad. Platt T-foim med nedåtriktade 
nacktappar. Plan nackyta och mot den halv- 
cirkelformade eggen tilltagande bredd. 
Max. längd: 9t7 cm. 
Eggens längd; c:a 895 cm^ 
Nackens längd: 10,5 cm. 
Max. tjocklek: 2 cm. 

San Carlos 
Bolivia 


76 

■ 


Stenhaoka av diabas» T-form. Eggen något 
trubbad. 

Max. längd: 7}4 cmi 
Eggens längd: 5 $3 cm. 
Nackens längd: 858 cmi 
Max. tjocklek: 2,8 cm. 

Påta 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 26 
1906*1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


, 


Anm. 
190611* 


77 


Stehhacka av diabas* iJärmast i-f öirm med slip- 
spår pä nacktappiarnäs tihderkanté Rännformi 
aao^ta* ffilltagaride bredd mot den halv- 
cirkelfoimadé égglin^en. Ena sidan skadad. 
Mas:* längd: 6y3 om» 
Efigéne längd: 6- cm. ' ' 
Nackens längds 6,7 om. " 
Max. tjockleks 298 cm. 

Sta Gru25 del Valle Ameä 


s 
1 
Bolivia 


78 


Stenhacka av ?. i'-förmist nackparti* Bredai'e 
Qggparti med spetsovalt tvärsnitt. Närmast 
plan nackyta. Ena nackspetsen; ena sidan 
och eggen ska:dade * . 
Nackens längds c:a 6 cm. 
VLqx, tjocklek: c sä 2,2 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 557. 

Puiaa 
Bolivia 
79 


Stenhaclca av diabas. T-formi Vittrad. Eggen 
något tJÉubbad. 
Max* längds 7,8 cm. 
Eggens längds 594 om. 
Nackens längd: 8^4 cms 
ISaxé tjockleks 2,5 cml 

M0.IOS 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 27 
1906,1. 


Gen. kat. nr ' 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1^ 


80 


Steahacka av diabas; T-fojki. Vittrad. ETaokoh , 
sned'. ■ ., , : . : , , 
Max» läagdJ . 5 ■ OTTii ... 
EggenB längds SjS cmö . 
Nackens längd: 6 cmé . 
Max* tjocklek} 16 pa. 

Quiaca 
Peru 
81 


Stenhacfca. f-foriaé Eggen skadad. 
MaxV längds 10 cm. 
Häckens längd: ,8 cm. 
Max. tjocklek: 2,5 cm,, ,. 

Sina 
Peru 
82 


Stenhacka. T-form. Skadad. Ena nacktappen 
bortslagenj liksom även det yttersta av 
eggen. Häcken sned. 
Max. längd: 1959 csa SjS cm. 
Maxw tjockleks 298 cm. 

: Sina , 
Peru 
83 


Stenhacka Pra^aent av nackpartiet av T-formi 
yxa; 

? 


s 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 8 moeni Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1906 ii*. 
84 


kanter Bäzmast döp éaa, piaaa kortsidan - 
aaclten - vilket géis: yxan en bisats till 
f-form* Eggéa avslågön»;Bi«ottytan plaunöt-d 


• 


Max,*, iöngd:' 7gl CEia ' 
Ma;xi .tjockleks ^gS.cm. 
; . .■ :■:■■. .• ; .-Quiaca- 
Ssnx - 


', 
85 


: lfr-"85 ^•i- 95* Steniaortiari 
Stesimortel av kvårtsit?* .Halvsfärisk fora 
med- plan ■ bottéJiylsas 
Hö^dJ 4j5 om. 
Maxi inre mynningsöppningrTsS cmo 
Isste yttre nynaiagsöppiiiagsSjO cm. 
. iniaa 
. ■ . ■. .'■ .;.• Bolivia- ■ 


86 


Stenmortel av kvart si t» Haivsf ärisk form 
med plan bottenyta* 
■ Hö^ds 5.9 3 ca» , :. ■'. : . 
liaso inre laynniagsöppniag! 4s8 Gm* 
E'Iax« yttre, mjmaingsöppning: 5 »3 em* 

.,■...■''■.:,■■■■.■: ■ ■ •QuifåCa "■ 

Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJf 4407 8 68 29 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 élé 
87 


Steniäbrtel'* Halvsfärisk fornié mindre förd,1up- 
nlng, ingen plan bottenyta. Av diabas? 
I diameter 8,8 k 8 cm. 
Höjd! 4 om. ' 

Quiaca . 
Peru 
• 


88 


Stehmortel* lastan cylindrisk form. 
Max* höjd: 4j8 cm. 
Max. diam: 7*2 cm. 
»• ' 

Puina 
Bolivia 


• 
89 


Stenmortel av diabas. Halvsfärisk form. 
I max. diameter: 11,7 x 10,5 cm. 
Höjd: 5 cm. . . 

Puina 
Bolivia 


90 

■ 


Stenmortel. Halvsfärisk form, bottenytan föga 
markerad. > 

Höjd: 3|5 cm, 

Max. diam: 4,8 cm. 

Puina 
Bolivia 


• CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 30 


iQng.i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 il. 
91 


Stenmortel. Halvsfärisk form, aV porfyrisk 
bergart. 
Höjd: 3 cm. .. 
Ulax, idiams .4 om. 

Ollachea 
Peru 


92 


Stenmortel . av diabas« .Hänuast cylindrisk 
form, men ; yttersidan något utåtbtiktad» 
Höjd: 495 QisXf . 
Max. diam: 6,2 cm. 

Mo,iös; 
Bolivia 


. 
93 


Stenmortel. 

^ Corani 

Peru 


94 


Stenmortel. vittrad. Halvsfärisk forms svagt 
markerad, plan bottenyta. 
Höjd: 3 cm. 

Mas.' diam'; 5 $2 cm. 

Corani 
Peru 


95 


Stenmortel av kvartsit?. Närmast cylindr. for 
Höjd: 4 cm. 
Max. diam': 6,6 cm. 

Saqui 


m. 20XiViSi CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 31 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19.06.1, 
96 


Mortel. Oregelbundet stenstycke « närmast 
ovalt, halvsfäriskt, med inelipad, skål- 
formig fördiJupniiis på den konvexa sidan. 
Max* längd: 9 cm. 
Maxj. bredd.: Sj? cm,. 
Max. höjd: 4»8 cm. 

97-101. Mortelstötar. 


9? 


Mortelstöt av kvaftsit. Härmast konisk form. 
men med rundad; nästan plan spets och 
konvex basyta - malyta. 
Längd: 7)2 cm. 
Max. diam: 7»3 cm. 

Corani 
Peru 


98 


Mortelstöt av diabas. Nästan cirkelrund i 
genomskärning; samt avlång och något sma- 
lare i den ena änden än den andra. Båda 
ändarna avrundade. Största diametern på 

mitten. 
Längd: 13 cm. 
I>1ax. diam: 4*5 cm. 

Corani 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 32 1906 ;i; Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I906;i; 
99 


Mbrtelötöt av rieféllnsyénit ?9 knack~ eller 
jsalstén i Klotrund föim ined två pläria ytor. 
■ Hö,i'd: 7- criT ■- ■ ■ .: '...■..,; ..^ . .1 ^ 

Max; diaiiis-'8,5"'cia. 

' ■ • '■■ ' Quiaca 

Peru 


100 


Morteletöt av lerskiff ers avlång, rund i 
genomskärning och något avsmalnande mot 
den ena ändan. Båda ändarna avrundade.' ' 
i,än;gd: 9 cm. • 
Maxi diamr 17 inm. 

Quiaca 
Peru 


101 


.Mbrtelstöt av nefelinsyenit. Formad ungefär 
som den föregående, men något grövre. 

■ • . LängdJ 8,8 cm* 

Max., diam: 2 cm. 

Sina 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 33 ,1906 a Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


l02-rl38. S.k. Bolastenar öcli slimfistenar. 
102-124 klotfozm» med ränna roat om. 


102 


Bolasten av hematit. 
Max. dinms 494 cm. . 
Max. "längd"! 592 cm. 

Qulaca 
Peru 


103 


Bolasten av hematit. 
Max. "längd" 5 93 cm. 
Max. diam: 49J cm. 

Puina 
Bolivia 


104 


Bolasten av hematit. 

Längd», 595 cm. ' 
Itox* .diam! 498 cm. 
Vlfct 5 287.gr. 

Puina 
Bolivia 


105 


Bolasten av hematit. 


UV-jy^ 


Vikt: 447 gr. 

Puina 
ft ujU_ ^^^ ^. hL . -^^ . Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 34 


iqoe.i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1/ 
106 


Bolasten av hémätii. :■ , ' 
Iiängds ■5»5'cm. ' ' 
l\F>Xé åiaski 4i5 cm. 
Vikt! 327 gr. 

' Euina 

Bolivia 


107 


Bolasten av hematit. 
Vikt 5 328 gr. 

■Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 4? 5* 
Utgår J 

Puina 
Bolivia 


• 


• 


108 


Bolasten av hematit» men mera spolfoimig. 
längds, 6,6 cm* 
Max. diains 4 »6 cm. 
Vikt: 326 gr; 

Goz-ani 
Peru 


109 


Bolasten av hematit. 
Längd: 4»8-'Cm. 
Max. diam: 4 om*' 
Vikt! 236 gr. 

Corani 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 35 1906 a Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 4> 
110 


Bölasten av -hematit. 


Längds 5,4 cm. . . 
Max; diam: 4 cm* 
Vil<1:: 240 gr. • 
y 


Corani 
Peru 


111 


Bölasten av diabas. 


Quiaca 
Peru 
Vikt: 291 gr. 


112 


Bölasten . 

Längd: 3t5 cm* 

Max. diam: 5.5 cm. 

" , • ■' ' ' i 

Vikt: .251 gr* 


Quiaca 
Peru 


113 


Bölasten av nef elins.venit? . 
Längd: 5 cm. 
Max. diam: S^S cm. 
Vikt? 232 gr. 


Quiaca 
Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 36 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
■ ■ 


114 


Bolasten av nefelinsyenit. 
Längd: 4j5 cm. 
Max. -diam: ' 4'r2 cm. 
Vikt: 112 gr.- 


Quiaca 
Peru 


115 


Bolasten av nefelinsyenit. 
Längds 3,9 5 cm. 
BJax. diam: 3 »8 cm. 
Vikts 72 gr. 


Quiaca 
Peru 


116 


Bolasten. 

Längd: 4» 2 cm. 
Max. diam: 4 cm. 
Vikt: 103 gr* 


Quiaca 
PeiTA 


117 


Bolasten av diabas. 
Längd: 5 cm. 
Max. diam: 4}3 cm. 
Vikt: 163 gr. 


Puina 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 37 
iqofiii 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 él* 


118 


Bolästen av diabas. 
iiängd: 5. om. , 
Ma;^.. diam: 3, cm» , 
Vikt: 223 gr,. 


Puina 
Bolivia 


119 


Bolasten. 

Längds 5 cm* , 
Max* . diam: 5 »6 cm. 
Vikt: 273 gr. 


Puina 
Bolivia 


120 


Bolasten . av . kvartsit? . 
Längd.: 5j5 cm» . 
Masii :diam: 5»!? cm. 
Vikt: 290 gr, 


Oorani 
Psru 


121 


Bolasten av nefelinsyenit. 
Längd: 5»5 cm. . , 
Max. diam: 5 .cm. 
Vikt: 213 gr. 


Oorani 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 38 1906 a Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 4, 


122 


Bolasten av diabas. Något 
något : platta. 
Iiängds ; 5.j3 cm» , 

Max. .diam: 6,2 cm. 


demolerad. Ändarna 

Puina 
Bolivia 


123 


Bolasten. av dlabaa* 
Längd: 5 cm. 
Maxf diam: 5«2 cm« 


Quiaca 
Peru 


124 


Bolasten av diabas. 
Längds 6 cm. . 
Max. diam: 5» 5 cm. 


Sina 
Peru 


125 


Bolasten* klotfoimiff. 

Max. diam: 5 cm. 


Sina 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 39 Gen. kat. nr Inv. nr 1906.1 Anm. 1906 él. 
126 127 128 129 Böiasten. t) klotf ömdg» 

Maxa disV' '3*2 om. Pulna 
Bolivia Bolasten » klotformigo 

Max. diaxa: 4t2 cm. Puiaa 
Bolivia Bolasten av hematit, klotf ormig med svag 

maricerad ränna* 

Längd: 4 om. 
. . . Max,, diam: 3»3 cm. 

Puina 
Bolivia Bolasten av hematit» klotf ormig med svag 

markerad ränna. 
. .Längds 4»6 cm. 

Max-. diam*| 4 cm;. 

Puina 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJD 4407 8 68 40 1906,3 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1, 
150 


gbiasten; av hematiti.- klotförmlsé 
Längd:- 3p4 cm. 
Max. diam: 4;5 cm. 

.Puiaa . . 
Bolivia 

1 
i 


131 


Bolaeten av hematit,klotformig, 
Max.- diami 4 cm* 

Euina , . 
Bolivia 


132 


Bolastén av lief elins.venit o klotfonnis med 
ränna» men skadad. 
Längd: 4 cm. ; 
Hax* diam: 398 cm. 

Ollachea 
Peru 


133 


Bolastén. klotförmig. 
Max. diam: 4 »3 cm. 

Ollachea 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 41 1906.1^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1f. 


■ 


15.4 


Bolasten.av hematit» klotformifl med ränna» 
Läiigds 3 »8 nmo 
Max* diam: 3» 7 cm. 

Ooi-äni 

Peru- ; 


135 


Bolasten av hematit* klotformig. 
Bflax* diam: 3 cm* 
Avbildad Hordenskiöld 1906, tavla 4:4. 

Quiaca 

Peru 


■ 
136 


Bolasten , av lerskif f er? . Oregelbunden f oxm. 
Ingen. mi.ttränna. Två mindre, helt plana 
ytor. ... 
Längd: 4 om* 
Max. diam: 4>8 cm. 

Quiaca 
Peru 
- 


135F 


■ Bolasten av sandsten? klotformig med ränna. 
Max. diam: 4;7 cm. 

Q|uiaoa 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 k 2 1906.2 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1006.1. 
158 


Böi ssten av sandsten, klotf ormis med rärniä. 
M^c, aiaias 4j5 cm'. 

Quiaca 
-Peru 
' 


139 


139-143. Stenar att slå sönder .lordkokor med? 
Sten av diabäs. Närmast platt ,i rund form med 
delvis svagt • markerad gördel riih t öia; ' 
Längds 9 cmi 
Bredd: 6,3 cm. 
Max. tjocklek! 4 cm. 
Ollaohea 
Peru 


140 


Sten av lerskiffer. Formen ,imf. nr 139. 
Längds 898 cä. 
Bredd: 6^5 cm. 
lax. tjocklek: ö:a 5 cm. 

Pijl.na 

Bolivia 


141 


Sten av diabas. Formen jmf. nr 139» 
Längd: 8 cm. 
Bredd: 5j8 cm. 
Max. tjocklek 39 3 cm. 

Puina 

Bolivia 

CARL SVANBERG AB, vAXJO 4407 8 68 ^3 


1906 a 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906. 1. 
142 


sten, närmaet platt o rund form och delvis . 
svagt markerad gördel runt om. Ena halvan 
saknas* ' 

■Ptiina ■ 
BolTvia 


143. 


Sten av diabas. Fozmeh jmf. nr 142» 
Längd! 9»7 cm. 
Bredds 6 cm. 
Mas:, diam: 5 cm. 


.■:.■ 


Avbildad .Uordenskiöld 1906» tavla 4«6. 
Quiaca 
Peru 


144 


Stenrings st.lärnförmig 9 cirkelrunt häl i 
centrum och e©2 stycken., "st^ämsträlar"* 
Hålet 2,8 cm, i diam. 
Ringens max. diam; 3ilp5 cm. 
Max. tjocklek: 3 cm* - 

Quiaca 
Peru 


145 


Stenring, stiiäraföacmifi» timglae^foimigt hål 
i centrum och sju stycken "stjämBtrålar'''. 
Hålets minsta diam: 1,8 cm. 
Ringens max. diam: 9 cm. 
Max. tjocklek 3,2 cm. 

Ollachea 

Peru CARL SVANBERG AB. VÄXJO 4407 8 68 ^^ 1906. a Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
146 


Stenring av. porfyr, rund» . tim^lasf ormifft hål. 
i.centnm. , . , 
lla.letQmi.nBta diam: 2., cm. , 
Ringens yttre, diam:, 9» 5 x 8,5 cia» 
Max. tjocklek: 4 cm. 

Avbildad Kordenskiöld 1906» tavla 4:7. 

Ollachéa 
Peru 


. 
147 


Stenrings oval- 9 cirkelrunt hål, ehuru e^ i 
centrum. Ett inristat kors på vardera sidar 


• 


Hålets minsta dioms 1,5 cm. 


■ 


Ringens yttre difl,Tni 9x7 cm. 
Max. tjocklek: 3s3 cm» 
Puina 
Bolivia 


148 


Morgonstjärna» utan nåj^ot hål och med åtta 
stycken "stjämstrålar", utstrålande s.a.s 


• 


åt alla håll, frän centrum räknat. Två av* 
'btrålama" nu borta. 
Puina. 
Bolivia 
' 

CARL SVANBERG AB, vAXJO 4407 8 68 45 Gen. kat. nr Inv. nr 1906 fil Anm. 1906.1. 149 150 151 , 149^16 4 » Sländta*is sor * 
Släadtrisea av bränd lera* ©en ena sidaa 

■ IIIHIMIMHIBIIH ■ Il I ■ I • I III 

ganölsa plany den andra svagt konfoimig. 
'. • MoK. diam 3 3 »3 cm* 
Plålots diams. 6 nim. 
Max. tjockleks 1^6 en. 

Ollachea 
Peru Sländtrissa av bränd lera. Den ena sidan 
nästan planj den andra svagt kupig. 
Max. dlams 3el cm« 
Hålets diams 6 om. 
:. tjockleks 1 cm. 

Ollachea Peru Sländtrissa av bränd lera* Den ena sidan plan[> 
den andra svagt kupig*- 
llaXf diams 5 p8 cm. 
Hålets diam! 5 lom. 
Max. tjocklek: 1,3 cm. 

Ollachea 
Peru CARL SVANBERG AB. VÄXJD 4407 i 46 1906a Gen. kat. nr Anm. 1906,1. 
152 153. 154 Slåindtriaga .av bränd lera» Båda ståoma. svagt 
kotiformiga. 
Mas, diamä .2,9 cmi 
Hålets diajas 4 mm» , ■ 
l.!ta, tjocKLefe: IjS öm. 

O llach ea 
Peru Sländtrisga av bränd lera. Båda sidorna svagt 
konformiga. 
läax.. diam: 2j3 oraé 
Hålets diam? 4 mm. 
Max» tjocklek: I94 cm. 

" Ollachea 
Peru Sländtrissa av bränd lera. Ben ena sidan plan 
ä@n andra något kupigé 
Max. ■ diam; . 2,9 cm. . > 
Hålets diomj 6 mm. \ 
Bäax. t;3ooklek: 1 cm. 

Ollachea 
Peru J CARL SVANBERG AB. VAXJD 4407 8 68 ^7 


IQOfi.l 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
155 


Sländtrissa av bränd lera. Den ena sidan plan 
den andra .svagt kupig. 


9 


Max, diamt 3,6 cm. 


» 


Hålets diRn: 6 naa. 
lilax, tjocklek; l.cmi . 
Ollachea 
Peru 


156 


Sländtrissa av bränd lera. Ben ena eidan. . :. 
närmaat konfonnig9 den andra upphöjd i 
centnaa .(runt hålet), men i övrigt närmast 
plan* ; ^ , • 
Max. dian: 3 cm. , 
Hålets diam: 4 "uu. 
Max. tjocklek: 1,4 cm. 

Quiaca 
Peru 
- 


157 


Sländtrissa av bränd. lera. Något demolerad. 
Den ena sidan närmaat plan, den andra 
svagt Icupad. 
Max. diamt 3,5 cm. 
Hålets diam: 5 mm. 
^lax. tjocklek: 1,3 cm. 

Quiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 ^8 1906*1.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1» 
158 

... 


Sländtrisea av bränd lera» Den ena oidan 
svagt kupadg den andra näimaat plan utom 
i centrum» 

Max., diams 2,8 cm. . . 
Hålets diams 4 mm. 
Max. tjockleks 1:^1 cm. 

Quiaca 
Peru 
• .- ■• 


159 


Sländtrissa av bränd lera. Den ena sidaoa plar 
den andra sve^t kupig. 
Max. diams 2j6 cm. 
Hålets diam: 4 mm» 


» Max. tjockleks lj3 cm. 


- 


Quiaca 
Peru 


160 


Sländtrissa av bränd lera. Den ena sidan 
svagt konformig, den andra närmast kapad. 
Max.» diams 2j5 cm. 
Hålets diam: 4 mm. 
Max* tjockleks 1,3 cm. 

Quiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 49 


IQOfi^l 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 ♦I.- 
161 


Slänåtrlesa. av bränd lera*' Den ena sidan 
Icupig, den andra konformigi 

Lla:-c'» diam:- 3j3 cm. 
Håleta ■ diams 3 miu- . - 
t-Iax. tjocklek: 2 om* 

Quiaca 
Tetar 


éa- 


Sländtrisea av bränd lera« Båda sidorna kon- 
, , . forialga... ■ . • ■ ■ .■■ . •...,,.■....,. 


i 


( • 
IIsöi. ■ diami 296 .cm. • . 
Hålets diam: ,'5 lum» 

Max. 'tjocklek: 1^5 cm. 
Qiuiaca 
Peru , . 
v 


163 


Sländtrisaa av bergart. Något skadad. Den ena 
sidan planj den^. andra närmast kupig. 
raax. diain: 3j5 cm. 
Hålets diam: ; 6 mmi 
Mrt. tjocklek: lj8 cm. 

Quiaca 
Peru 


164 


Sländtrissa av bränd lera. Den ena sidan plar 
den and.ra kupig. 
Max i diam: 3 era. 
Hålets diam: 4 nmi. 
Max. tjocklek: IjS cm. 

Corani ,„ 


» Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 50 


1906. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 


165-168. Yxor av brons. 


165 


Yxa av broris, med horison-fcella nacktacpar och 
svängd egg. ' • 
Längd: 11 cm ' ' 
Eggens längd: 636 cm« 
Häckens längds 10,2 cm. 
Maxi tjocklek: I9I cm. 
Avbildad Nordenelciöid 19O6, tävla 5:5. 

Quiaca 
Peru 


166. 


Yxa av brons. lill foimen .1mf. nr 165. men 
betydligt kortare, 
längd: 6,5 om. 
Eggens låingd: 6,2 cm* 
Nackens längd: 10,1 cm. 
Max. tjocklek: I,? cm. 

Quiaca 
Peru 


167 


Yxa av 'broris i 
Längd: 7i,6 cm. 
Eggens längd: c:a 4,3 cm. 
Kackens längds 6,1 om. 
Max. tjocklek: 9 mm. 

Påta 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. ViXJO 4407 8 68 51 19.06*3 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906 ri 
168 169 170 Yxa av brons é med kort nacke och längs ha3.v- 
cirkelformig egg. . . 
Läiosd: 10,2 cia* 
BggQns län^d: 10,8 cm# 
Nackens längd: 7 cnie. 
liilax» tjocklek: 9x2m*-; , 
Avbildad Hordénsklöld 1906 , tavla 58 3» 

Chueeoani 
Bolivia Kniv av brons * Den påstods vara gravfyndé 
Sanima typ avbildar Ambrosetti. Denna är ej 
försedd med något liåi* 
Längd: 12» 2. cnié 

Bredds (den är jäimbred) 3»4 cm. 
Avbildad Hofdenskiöld 1906, tavla 2:21» 

Quiaoa 
Peru Me ,1 sel av brons . 
Längd: 14i(5 cm» 

Bredd i ena ändan 1^4 cmi i den andra 6,5 
Avbildad Nordenskiöld 19Q6, tavla 2:20. 

Ollachea 
Peru mm» CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 52 
1906 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1, 


171 


Jordhacka. avbroas» Genom Ambrosetti veta vi 
att ; dessa blad använts som jordhackor. Se 
ha varit skaft ade på samma sätt som de 
moderna av, Quichuas nu använda hackorna 
med jämS>lad. Jmf. Ö5.16.274. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 28 22. 

Ollachea 
Peru 
172 


Jordhacka av brons? 113.1 li«en. blad till .lord- 
hacka^ av brons j som ännu ej blivit till- 
spetsad. 
Längd: 13,9 cm. 
Max* bredds 3» 7 cm. 
Max. tjocklek: 1 cm. 
Avbildad Hordenskiöld» tavla 2:23. 

Ollachea 

Peru 

173-180 "Tumis" (enL;sorts knivar) .1mf *, Ambrosett 


i. 


173 


Tumit smalt handtag med ögla upptill. Den 
nedre delen bred och illa åtgången. 
Längds csa 14 j 6 cm. 
liax» bredd nedtill csa 4» 7 cm. 

Ollachea 
Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 53 1905.3 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
. 190.6*1* 
174 


iTuiiii j. smalt .handtag med- ögla. upptill* Dén ' 
nedre delen bred ocia illa åtgången. • 
Mngdä 6f8 cm. ■ ■ ' . ■ 
Max. bredd nedtill IjS cm», . , -. 
Avbildad STordenskiölci' 1906, tavla 2:18. 

Ollaohea 
.iPeru. ; . , . 


175 


Ttunij något större än nr 174» samt mera 

oregelbundet fonaad och utan ögla på hand-^ 

■ • ■ 'taget* 

Läiigd: 14*5 cml 

Max* bredd nedtill c:a 3»5 cm. 

Ollachea 
Peru 


- 

176 


Tumis .1mf . nr 174» men utan ÖÄla» 
Längd! 11,3 om. 
Max. bredd nedtill csa 2,4 cm. 

Ollachea 
Peru 


177 


!I?umi9 något annorlunda formad än de föregå- 
ende. Ben nedre delen mera långsmal, samt 
halvcirkelformig. Handtaget har en ögla. 

Längds 10 cm. 

Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 2sl6. 

Quiaca 
Peru 


. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 54 Gen. kat. nr 1906, Anm. 1906 ol. 
178 179 180 181 Tvusil i.- ixaf^xiT- 174* Handtaget: avbrutet och 
borta, :.■'-.,■■•.■' . ; ■■:■...■ :^ •:.■ . 
Max, bredcl nedtill csa 2 cmo 
0?umi . Utgårl feuyU_- ivvtfW öt. ^4. ?yA.«_- Quiaca . 
Peru Tumi » åmf . nr 174. 
Längd» 10,4 cm. 
Max. bredd nedtill 2 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906 « tavla 2«17* 

Quiaca 
Peru 181--195. Topos. (S.1 alnålar), o 

Topo . Iiär vara funnen i ett gravhus av 
Pelechuco-typ. Den är synnerligen stor 
och har möjligen använts som spegel. Utan 
ögla i handtagets ända. Borrat häl i 
"spegeln" j nära den övre kanten. 
Längd: 28,6 cm. 
Huvudets bredds 12 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906,, tavla 2!3. 

■§aqui 
Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 ( 55 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1,* 
182 


Töpo. Utfiår! 


uM^ 


Längds 13 j 2 cm. 
Huvudets, bredds 4,5 em.' 

I&v^i<_ uw-^r^- Ofi..^,? . Ollachea . 

Peru 


i83 


Tqpö.. Borrat häl i huvudet. Rak kant upptill 
på det platta runda huvudet antyder an- 
vändning eism kniv (Tumi)* 

Längds 10,2 cm, 
Huvudets bredd 1,7 cm. 

Ollachea 
Peru 


184 


lojpo. 0mö.iligt är e.1, att denna använts som 
kniv. övre kanten är skarp. Borrat hål i 
huvudet. 
Längds 11,6 cm. 
Huvudets bredds 3 »2 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 2i7,:i. 
■ ' '"' ■•■'■,,•.■.■,.■ 

Ollachea 
■ Peru 


185 


Topo. Borrat häl i huvudet. Huvudet något 
trasigt. 
Längds 12,3 cm. 
Huvudets bredds 2,8 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 2sl3. 

Ollachea 
Peru CARL SVANBERG AB, VAxJO 4407 8 68 56 
1906*2 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
136. 


Topo«- 1 huvudet e.i något hål é Råk. kant antyde 
användning som- kniv (Tumi). 
Längd: 13j7 cmi ,. ' - 
Huvudets bredd2,8 cm,. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 2s9. 

Ollachea 
Pem 


r 


187 


Topo. Endast partiet närmast nålen och kring 
hålet bevarat av det platta, skivf o rmiga 
huvudet. Rak kant antyder användning som 
kniv. Spetsarna vid brottytan hopböjda. 

Längd: 9» 2 cm* 

Ollachea 
Peru 

.... , . , 
188 , 


TOPO. 

Längd: 13*6 cm. 

Avbildad Hordensklöld 1906, tavla 2:1. 

'.,,■',. ' ' 
Ollachea 
Peru 
- 
189 


Topo. Ungefär som de föregående. Hål borrat 
i huvudet é Trnnig. 
Längd: (1959) 11»7 cm. 
Huvudets bredd' 4 »1 cm. 

Quiaca 
Peru CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 57 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1*. 
190 


Topp» Trasig» Större delen av nålen saknas,? 
fläl borrat i huvudet. 
Huvudets bredds 2,5 cm. 

... Quiaca. ' . 
Peru 
- 


191 


Tppo. fraslk. Hål borrat i huvudets som sak- 
nas till stor del. Mlen avbruten. 

. , , Längd:- 4 -ca. ...... ■■.;.. . ,•.■,. 

Huvudets bredd: . Sjö cm. . ; 

Quiaca . 
Peru 


192 


Topo. iraeis. Hål borrat i huvudet. 
Längd: 12^4 cm. 
Huvudets bredd: loc-m. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 2:8. 

■ • Quiaca : ' - 
: Peru 


193 


Topo. Det är tydligt att denna varit g.1uten. 
Längd: 11)5 cm. 
Huvudets max. bredd: 4s4 cmé- 
Avbildad HitSSPäi^skiöld 1906, tavla 2:12, 

9uiaca 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 58 


1906,3 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1905.1. 
194 


Topp. Pöreställer en ryttare. Den är aatur-- 
ligtvis frän tiden efter Gonquistan* 
Max» längd!' -6,8 cm* ' ■ 
Anrbiiaåd Sordexisfciöld 1906 9 tavla 2:11. 

Ollachea 


195 

i. 


Topoo iDétta är den ejnda som erhållits frän 

hö dan nämnda plats. Trasiga 

Längd 1 (1959) 12? 9 cm. 
-" Huvudets brodd: 3 cm» 

. . M0.I0S 

Bolivia 


196 


Mänsklig fifflir av brons? (koppar). 
Längds 5 om* 

Avbildad Nordenskiöld 1906 9 tavla 2:10. 
S.k. "Laurake"* Jmf . Métraux» Alfreds 
Ghipayaindianema» Ymer 1932» H*2 0. 3. 
sid. 242 b. 244. 

Öllachea 
:Bexn 


" CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 59 1906.3 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
1906. 1. 
■ 
197 


■Bröstprydnad av brons. Det hela isc.iutet i ett 
stycke . Består av ett hgul med fyra ekrar 
och dekor, nämligen på tvä åv ekrarna två 
stillseralde människofigurér, båda placera- 
de på var sin av de horisontella ekrarna. 
Vidare finnes på hjtilets inre kant två 
stycken dubbelspiraler och på den yttre 
kanten dels en upphängningsöglap dels två 
fyrfota däggdjur med svans. 
liax. yttre diam. pä själva hjulet 6,2 cm. 
'.". • 
Avbildad Nordenskiöld 1906. tavla 2:2. 

Ollachea 
Peru 


- 
198 


S^l av brons. Påminner närmast om en erov 
nälj är något tillplattad i den ena ändan, 
där den också är böjd. 
Max. längd! c:a 16 cm. 
Ollachea 
Peru 


199 


Beslag? av brons?» spanskt?. % stiliserad 
fågel(?). Vingar, kropp och stjärt dekore- 
rade med triangelformade hål eller "urtag'.' 
Allt' gjutet i ett stycke. 
Längd (frän näbb till stjärt) 11 cm. 
9 cm. mellan vingspetsarna. 

Ollachea 
Peixi 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 60 
1906^1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 a é 


20Ö 


Halsparti av kärl av brunt sods, cylindriskt , 
med människoansikte i relief. Spår av de- 
kor i svart. 
Avbildad ifordenskiöld 1906, fis. 40. 

Påta 
Bolivia 


- 


201 


Lerkärl. Hals med utsvängd nvnninsskantf från 
vilken ett vertikalt handtag utgår. Längst 
ned tvä små och korta ben eller fötter. 
Kärlets .bukiga parti platt och av triangu-^ 
lär form. Kärlet torde föreställa en männi 
ska. Jmf * nr 202. Antagligen tämligen mode 
Max. höJ4^ 8»8 cm. 
Max* yttre mynningsdiam: 4 cm. 
fflax. iiredd nedtill 8,9 cm. 
Maxi t;)ocklek 392 nm, 

. • . Göräni 

Peru 


rn. 


202 


Lerkärl. Mvnnin^skanten icke utQvänÄd. 1.5 cm 
.tmder densamma ett runtgående "hattbrätte" 
ojämnt och även något skadat. Under 
brättet på ena sidan ett ansikte och pä 
den motsatta sidan ett vertikalt handtag. 
På krukans nedre, bredare del armar och 
fötter antydda, och längst ned ett par 
fötter. Antagligen tämligen modem. 
Max* höjds 13 om. 

Den yttre mynningskanten är 2,3 cm. i max. 
diam* Max. bredd nedtill 14,3 cm. 
Max. tjocklek: 3,5 cm. 


9 

Ollachea 
Peru CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 i 61 Gen. kat. nr Inv. nr 1906 a Anm. 1906 11 ä 
203 204 205 Iierfcärl av brunt gods. Vid ä har karulcan ett 
runt hål ("Killed pottery"?).- Bukig foim 
med svagt Kiarke rad bottenytaj utsvängd 
laymiingskaiit. och ett vertikalt öra vid 
denna. Btt häl pä den motsatta sidan. 
Hö^d 10 cm. ..,:.. 

Max* diam. 10 cm« 
%nningediam» 6 cm. 
Avbildad CTordenskiÖld 1906, flg. 19. 
lerkärl . av gråaktigt mörkekif tände gode. 
Cylindrisk form med utsvängd mynningskant 
och två vertikalöron vid denna. 
Hö^d? 8 cm. 
li^jmningsdiam, 12 cm. 
Bottendiam. 10 cm. 

Mo.los 
Bolivia Lamadjur slairet i sten,. Plätt, av akifferlik- 
nande bergart. 
Höjd: 4y5 cm. 
Längd: 495 cm. 
Tjocklek: Oj5 cm* 

pilachea 
l^eru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 62 Gen. kat. nr Inv. nr 1906.1 Anm. 1906il> 
206 207 b Havsmus 3la « Uppgives vara funnen vid grävning 
nära kyrkan i Chulpa. Obearbetad. (Pecten 
purpuratus) . 

lHax, diam; 11 cm. 

Puinä , 
Bolivia Kr^ikskärvor 3 st. av gråaktigt gods i Punna 
tillsammans med stenhackan nr 06.1. 75* 

6 X 495 cm. 

6x3 cm» med avsats på yttersidan. 

495 X 395 cm* med avsats på iyttersidan. San Carlos 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 63 
1906* Iv 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 


208 

a-ö 


Diverse botpLatsfyndi krukskärvor. ben, etc. 


' ' ■ > ■ ' ■ ' . .'.'., w, '.'.,'... 


" 


Ett fragment (a) märkt "06.1.208" 1959. Övri- 


ga föremål påträffades iaärkta "241" och ett 


(b) dessutom "Öorani" vilket gjorde det 


möjligt att identifiera föremålen som 06.1* 2C 


8. 


a 


PraÄment av kokkärl (olla) av brunt eod med 
del av' öra. Höjd. 495 cm. Längd: 7 cm. 
b 


Kantfrasment av brunt gods av olla? 
Höjds 6 cm. Iiängds 6,5 cmi 
c — 


Fra^ents de flesta av skålar av bamnt Kods 
med målad dekor i svart elier mörkbrunt. 
P 


Fra^E^aent av bukist fisurkärl ? av brunt Kods 
med plan bottenyta. 
Höjd: 4,5 cm. 
Längds 6^5 cm. 
q 


Tand. 
r -^ s 


FraCTient av brunt sods med tandad eller 
punkterad fläns pä yttersidan. 
t 


Stenavslas. • 5 x 5 cm.. 
U - X 


Pra^ent med el. av öron av brunt ko ds. 
y 


Fragment med borrat hål efter la/aains. Av 
brunt gods. 
2,5 X 3 cm. 
z 


Sländtrissa av brunt ler^odsfra^^ment. 
Diam: 3,5 cm. 
å - ö 


Käkfragmént med tänder. 

Corani 
Peni CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 6^ 19Q6.1. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906.1, 
.209 210 211 Bergemålning uthuggen från en vi trendig klippa 
Försedd med människofigur i rött» 
Max. tjocklek 5 cm. 
Längd! 17 ca. 
Bredd: 9 cmi 

Kholla 
Bolivia nära 

Queii.ca Bergsmålning uthuggen från en vitrandig klippa. 
Försedd med djurfigur i rött. 
Max. tjocklek 2 cm. 
Längd: 11 cm 6 
Bredd: 7 cm, 

Khalla 
Bolivia nära 

Que-jica Bergsmålning jmf. nr 210. 
Max. tjocklek 3» 2 cm. 
Längd: 9 cm. 
Bredd: 7 cm. Khalla 
Bolivia nära 
Quiaca CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 65 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
212 


BerssmålninK uthii^ffen från en vitrandiK klippa, 

försedd med djurf igur* 

JVIaXf tjocklek: 2*5. cm. 
Längd: 13 cm, 
Bredd: 9 cm, 

Khalla 
Bolivia nära 
Quiaca 


213 


Krulcas mycket stor. Av brunt sodsé Bukis form .. 
med markerad yulst där. kärlet är som störst* 
Cylindriskt halsparti med utsvängd mynnings- 
kant. Spär av målad dekor i svart och vitt 
på den vittrade yttersidan. Piinnen i en 
grotta nära Påta. Avbildad Nordenskiöld 1906 
tavla 4:6. 
Höjd: 48 cm. 
Max. diam t 40 cm. 
Mynningsdiam: 23 cm* 

Påta 
Bolivia 


t, 
214 


Sländtrissa av sråaktifft gods. Konisk form med 
avplanad spets. 
Diam: 3*5 cm. 
Hö;]d: 1 cm. 

Mo.iOQ 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 ^^ 1O06 1 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


Kulturla^er väster om OraÄon Quiaca 


215 


Krukskärva ( med handtas). Från en olla 
av gråsvart gods. Inristad dekor på 
örats yttersida. 
Handtagets min. breddj2,2 cm. 

Orason Quiaca 
Bolivia 


- 
216 


Krukskärva. Skål, mycket trasis. 
Höjd 5 cm, 

Ora«on Quiaca 
Bolivia 


217 


Krukskärva i väl bibehållet skick. (H ant) 
1 st, i av gråbrunt gods. Från ett tunn- 
väggigt, bukigt kärl. 


. 


/ 
9x8 cm. 

Oragon Quiaca 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 67 1906é' 


i. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1. 
218 


Murbruk från Chulpa Pelechuco. 

4 sto oregelbundet formade bitar av 
gråaktig färg, ibland med avtryck» 


218 
a 


Murbruk som ovan. 


218 
b 


Murbruk som a* 


218 
c 


Murbruk som a» 


218 
d 


Murbruk som a, 

Max, diam. 6 cm. 


218 

e 


Murbruk. Kå^ra oregelbundna, grå klumpar, 
samt grusliknande avfall från dessa. 
Max. diam. 2 cm. 

Oraeon Quiaca 
Bolivia 


219 


Krukskärvor. Profilerat sidfragment av 
tjockväggigt, bukigt kärl av gråbrunt 
gods. Grov inristad linjedekor på 
yttersidan, 
10 X 10 cm. 

Purina Tirapata 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 68 1906.1 


o 


Gen.' kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906^1, 


• 


220 


Pilspets RV obsidian. Primitiv typ. 


a 


Nästan helt oskadad. 
Längd 3»9 cm. 
Bredd 2,2 cm. 


220 
b 


Pilspets som a . 
Längd 3,2 cm. 
Bredd 1 ,8 cm. 

Purina , Tirapata 
Peru 

• 


221 


Fyrkantig sten, slager^ -spelbrick^.; ? 
Längd 8,7 cm. 
Bredd 4,6 cm. 
Tjockl. 12 mm. 
Peru 


222 


Rund sten, slagen av obsidian. 

Max. diam. 31 mm. 
Max. tjockl. 6 -mm>s 
Peru 


- 
223 


Splittror av obsidian. 4 st. Ett ex. (a) 
märkt 06.1. 223 år 1959, övriga tre 
utan nr. 


a 


Längd 5 cm. 

Max. bredd 2,4 cm. 

" tjockl. 6 mm forts. 

Bolivia CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 i 69 ,,n..i 
Gen. kat. nr • 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 

223 
forts. 

b 


Splittror av obsidian se nr. 223 a. 
Längd 3f5 cm, 
Max. bredd 2 cm. 
" t tjocklek 7mm. 


' 
223 
c 


Splittra, som a. 
Längd 3 cm. 
Max, bredd 2 cm. 
" tjockl. 7 mm. 


223 
d 


Splittra, som a. 
Längd 2,5 cm. 
Max. bredd 1,5 cm. 
" tjockl. 5 mm. 

Bolivia 


224 
a 


Lans eller pilspets, påbörjad. 
Längd 4 cm, 
Max. diam, 3,2 cm. 


224 
b 


Lans eller pilspets, påbörjad 
Längd 4,2 cm. 
Max. diam. 3 cm. 

Peru 


225 


Huvud av människofiKur, av bränd lera. 

Som nr. 226, men mera triangulär form, 

Höjd 6.5 cm, 

Max, bredd 7 cm. 

Avbildat Nordenskiöld 1906, Fig,53 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANSERG AB. VAXJO 4407 8 68 70 19 06 vi. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
226 


Huvud av människofigurs av bränd lera. 
Platt ■; På den ena flat sidan äro ögon, 
näsa, näsborrar och mun markerade. 
PöremAlet' närmast ovalt till formen;. 
Mått 8 X 5? 4-, om. 

Avb, Nordenskiöld 1906. 2?igi 52 

Buturo 
' Bolivia 


f 


' 


227 


Fötter 2 st. och (underben) till männi- 
skofigur av lera. Båda lösa. 
Längd på båda 4,5 cm. 


— 


Buturo 
Bolivia 


228 


Kropp av litet fyrfotadjur utan huvud. 
Även ett av benen borta, 1959. 
Kroppens längd c:a 5 cm, 

Buturo 
Bolivia 


« CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 71 1 906 . 1 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906i1. 
229 230 Krop p av människofigur. Hen är utan huvud 
och även i övrigt ofullständig. 
Kroppen avbruten ungefär på mitten och 
hela underkroppen nu borta. Vid brott- 
stället är kroppen i genomskärning. 
2 X 2,5 cm. Buturo 
Bolivia Stycke av lerfigur . Penis? Cylindrisk 
form med inristade dekorlinjer pä 
yttersidan. Den icke avbrutna kort- 
ändan rundad. Är på brottstället i 
genomskärning . 
2 X 2,3 cm, 

Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 i 72 


hnp <! 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906. U 


Diverse delar av d.^ur-och raännisko- 
flifurer. 

Boplota Baturo, Bolivia 

231 - 239 


231 


Fot fragment 

Längd 3i5 cm* 

Buturo 
Bolivia 


232 


freKCientarlsk avbildning av f.vrfotad.iur. 

Längd 10 cm, 

Buturo 
Bolivia 


233 


Fr©i!?ffient T-formi^t» 
Ilax.längd, 11 cm. 

Buturo 
Bolivia 


234 


^Vaf^ment av suänniskokrooD. 
LfÄngd 9 era, 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 73 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 
235 


Fragment av d,1 urfigur? 
Längd 4 cm. 


Buturo 
Bolivia 


236 


Fra/J^iment , cylindriskt. 
Längd 3 cm. 


Buturo 
Bolivia 


237 


Fragment av raänniskofiffur? 
Längd 8 cm. 


Buturo 
Bolivia 


238 


Fragmentarisk få^elf-igur? 
Längd 6 cm. 


Buturo 
Bolivia 


239 


Fragment som 238. 


Buturo 
Börivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 lu^ 1906.1,. Gen. kat. nr Inv. nr Annn. 1906.1, 
240 241 242 Liten rund skiva , som antagligen tjänat 
såsom lock på någon kruka. På ett 
ställe skadad i kanten, annars hel. 
Diam. 9 cm. 

Buturo 
Bolivia Rund skiva . knackad av en krukskärva. 

^en har troligen använts som spelbric- 
ka. Dylika äro vanliga åtminstone från 
Argentina till Centralamerika. De bru- 
kas ännu för spel av Quichuas och av 
Huraahuacas. 
Diam, 6 cm, 
Tjockl. 1 cm. 

Buturo 
Bolivia Mortel ? liten av lera. Ganska plan botten 
och något utsvängda mynningskanter. 
Höjd 2,2 cm. Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 "^^ iq06 


.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
243 


Kruka, som är så pass fullständig, att 
man kan se formen på densamma. 
Restaurerad. Bukig form. Fragmentarisk 


t 


plan bottenyta. Tahdad horisontal 
fläns ungefär där kärlet är som vidas 


*• 


Mynningskanten utsvängd. Av brunt gods 
med mörkare kärna. 
Höjd 15 cm. öppningens max yttre diam. 
tycks ha varit 18,7 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, fig. 49. 
Buturo 
Bolivia 


244 


Kruka, nedre delen, som antae:lif<en har 
haft samma form som föregående. Den 
har haft ett runt hål i botten såsom 
på en blomkruka. Har möjligen använts 
på något sätt som sil. 
Max. diam. 25 cm. 
Bottenhålet 1,6 cm, i diam. 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 76 1Qn<=>, ■ 


1 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1. 
245 


Krukskärva, Kant fragment av kärl som 243- 
244. Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 
7:1. Hopsatt av 3 onumrerade fragment 
1959. ( Detta fragment ej identiskt med 
det av Nordenskiöld avbildade, som sak- 
nas). 
Höjd 7 cm. 
Längd 17 cm.. 
Buturo 
Bolivia 


246 


Krukskärva med samma ornament som 245. 
Kant fragment av bukigt kärl av brunt 
gods. Med horisontal parallellräffling 
på yttersidan markerande lerrullarna, 
av vilka sidan är uppbyggd. 
Höjd 8,5 cm. 
Längd 12 cm* 
• 
Buturo 
Bolivia 


i 
247 


Krukskärva Tre stycken skärvor. hODfoeade 
1959. Kantfragraent av bukigt kärl avi 
brunt gods med markerad, utsvängd rayn- 
ningskant och horisontalfläns med in- 
tryckta punkter där kärlet varit vidas 


t. 


Avbildad Nordenskiöld 1906, tavla 7:2. 
Höjd 7,5 cm. 
Längd 14 cm. 
Buturo 

Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO ' 4407 8 68 77 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
248 


Krukskärva, med samma ornament som nr, 
247.' 1959. 
Höjd 7,5 cm. 
Längd 8 cm." 

Buturo 
Bolivia 


249 


Krukskärva.' Från buken av ett kärl av 
brungrått gods.- Tandad horisontal- 
fläns på yttersidan. 
Mätt 8 X 3, -5 cm.- 

Buturo 
Bolivia 


250 


Krukskärvor 5 st. med samma ornament 


a 


som 249. Endast a märkt. 1959 


250 


Krukskärva som a. 


b 
250 


Erukskärva, som a. 


c 
250 


Krukskärva som a.- 


d 
250 


Krukskärva, som a. 


e 


Butaro 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 78 1906.1. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906*1 
251 252 
a 

252 
b 

252 
c 

252 
d 

252 

e 

252 
f 

252 
g 

252 
h Krukekärva . Fragment av bukigt kärl av 
brunt gods med profilerad sida med 
vulst. På vulsten på yttersidan verti- 
kala applicerade parallellisteré 
Mått 9,5 X 9,5 cm. 
Avb. Nordenskiöld 1906, tavla 7«5. Buturo 
Bolivia 

Krukskärvor 12 st. med samma ornament 
som nr. 251. Endast a märkt 1959. Krukskärva . som a. Krukskärva . som a. Krukskärva, som a, Krukskärva , som a. Krukskärva. som a< Krukskärva . som a. Krukskärva . som a* forts, Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG A9, VAXJO 4407 i ^ 
79 


iTi. ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1,906 il ä 
forts. 
252 


Krukskärva. som a. 


i 
252 


Krukskärva. som a* 


Ö 


■ ■ . 


252 


Krukskärva. som a. 


k 
' 
252 


Kruk-Srikä-rvf^,, flnm a,. 
' 


1 


Buturo 
Bolivia 


253 


Krukskärva. 3 st, skärvor hopfogade 195S 
Kant fragment av gråbrunt gods som nr. 
246 5 men parallella inristade vertikala 
linjer över åsarna, på yttersidan. 
Höjd 13 #. 
Bredd 18 cm, 

Avb. Nordenskiöld 1906, tavla 7:4, 
men kompletteras med ytterligare 
fragment 1959, , 

Buturo 
Bolivia 


1 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 80 1906,1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
254 


Krukskärva, med samma ornament som nr, 253 
Av brunt gods. De inristade vertikal- 
linjerna på 255 saknas dock. Hopsatt 
av 12 onumrerade fragment 1959, 
Höjd, 16 cm. 
Längd 30 cm. 

Buturo 
Bolivia 


' 
255 


Krukskärva, som nr. 254. Utan nr. 1959. 
Höjd. 6,5 cm. 
Längd 10 cm. 

Buturo 
Bolivia 


256 


Krukskärva med samma ornament som nr. 255. 
i'ragment av bukigt kärl av gråaktigt 
gods. Horisontal våglinje i relief 
på yttersidan, 
4x3 cm. 

Buturo 
Bolivia 


257 


Stycke av liten skål, jmf , 251 . 
Höjd. 5 cm. 
Längd. 8,5 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Pig. 50. 

Buturo 

Bolivia CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 81 Gen. kat. nr Inv. nr 1906.1 
258 259 260 1906.1. Krukskärya . Fragment av t jockväggigt, 
bukigt kärl av grått gods. På ytter- 
sidan en horisontallinje av parallella 
inristade korta vertikalsträck. 
Mått 8 X 10 cm. Buturo Bolivia Krukskärva . Kantfragment av två vulster 
av grått gods. Vulsterna på yttersidan 
Höjd 3 cm. 
Längd 6 cm. Buturo Bolivia Krukskärva . Utan nr. 1959. Av gråaktigt, 
grovt gods. Två plana relief knappar 
på yttersidan. 
Mått 5 X 3,5 cm. Buturo 
Bolivia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 J 82 Gen. kat. nr Inv. nr 190 f>*1 Anm. 1906é1. 
261 262 263 Krukskärva av samma typ som föregående, 
1 st, skärva, som 259. Vulsterna har 
fingerintryck. 
Höjd 2,5 cffié 
Längd 7,5 cm. . 

Buturo 
Bolivia Stycke av tallrik eller lock . A^ brunt 
gods, inböjd kant. 
Höjd, 7 cm. 
Längd, 10 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Pig. 51. Buturo 
Bolivia Stycken aV tallrikar eller lock , av samma 
form som ni* 262, Godset något gråaktigt 
Höjd. 6 cm. 
Längd. 6 cm.' Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 ' 8 3 1906.1 


.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.>1. 
264 


Stycken av skålar eller lock. 


a 


Skärva 1 st. hopfogad av 4 st. mindre 
fragment . 


264 


Skärva 


b 
264 


Skärva, 


l> 
264 


Skärva 


d 
264 


Skärva 1959 var endast a och b 


e 


numrerade, 

Buturo 
Bolivia 


265 


Diverse kantstvcken av krukor. 
22 st. 2 st.karitfragment. 1959. på- 
träffades 1 fragment (a) med detta nr 


• 


övriga omärkta. 


a 


Kantstvcke av kruka 


b 


Kantstycke se 265 a 


c 


Kant stycke se 265 a 


d 


Kantstycke se 265 a 


e 


Kantstycke se 265 a 

forts. 
Buturo Bolj 


.via CARL SVANBERG AB. VÄXJ( 4407 8 68 8^ 


1906.1. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 

265 f 
forts 


. Kant stycke av kruka se 


265 a 


g 


Kantstycke se 265 a. 
h 


Kantstycke se 265 a 
i 


Kantstycke se 265 a 
d 


Kant stycke se 265 a 
k 


Kantstycke se 265 a 
1 


Kantstycke se 265 a 
m 


Kantstycke se 265 a 
n 


Kantstycke se 265 a Kantstycke se 265 a 
P 


Kantstycke se 265 a 
q 


Kantstycke se 265 a 
r 


Kantstycke se 265 a 
s 


Kantstycke se 265 a 
* 


Kantstycke se 265 a 
u 


Kantstycke se 265 a. 
v 


Kantstycke se 265 a. 


Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 85 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
266 


Diverse Krukskärvor m.m. 


a-r 


Endast lerkärlsfragmentet a märkt 1959 
Morteln b påskriven "Buturu", vid samme 
tillfälle. 


1 
a 


Praia;ment av bukigt kärl av sråaktist «ods. 
7 X 10 cm. 


' 
b 


Stenmortel av oval form. 
Längd 8 cm. 
Max. bredd 5f 5 cm. 


c 


Sten esendomlifit natuxformad. närmast lik 
en simmande fågel. 
Längd 8 cm. 
Bredd 4,5 cm. 


d 


Fragment av öra ? av ^rovt brun^^rått e:ods. 
Längd 5 cm. 
Max.diam, 2,5 cm. 


e 


Fragment av öra? 
Längd 6 cm, 
Max.diam. 3 cm. 


f 


Stenfrafiment. Till formen närmast lik ett 
segment av en ringformig klubba med 
rundnötta brottytor. 
Längd 7,5 cm. 
Bredd max. 3 cm. 

forts. 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 ( ^^ 1906.1 


.' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1906.1. 
266 
forts. 

g 


Trapetsformi^ del av slipstenskiva med 
rundnötta kanter. 

4 X 4,' 5 pm 
Tjocklek 1 ,5 cm. 


h 


Lerkärlsfraffment av gråbrunt fiods med 
mycket grovkornig, skrovlig ytter- 
sida. 
4 X 5 cm 


. 
i 


Oval sten med insnörnihM på mitten. 
Troligen haturformad. 
Längd 7 cm-, 
Max diam. 5 cm'. 


;) 


Slipsten, platt kilformig. 
Längd 14 cm, 
Max. bredd 3,5 cm. 
Tjocklek 1,5 cm. 


k 


Stenmortel, ^fragment av^ 
4 X 6 X 5 cm 


1 


Slipsten, platt trapetsforraig. 
7 X 8 cm 
Tjocklek 2 cm. 

Ports, 
Buturo 
Bolivia 
/ 
'■: ■ 

CARL SVANBERG AB, VfiXJt .4407 8 68 8 7 1906.1 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
266 
forts. 
m 


Lerkärl sfrasment av brunt ^ods. 
6x9 cm. 


n 


•^erkärlsfraffraent av /^rått ^ods. 
5x7 cm;. 


o 


Stenplatta, rektangulär av kornis berg- 
art. 
6x7 cm. Tjocklek 0,5 cm. 


P 


Lerkärl sfra^ment av brunt ^ods. Grovt 
inristade parallella linjer på 
yttersidan. 
3,5 X 5 cm. 


q 


Slipsten, oval platt. 
Längd 6 cm. 
Bredd, max. 2 cm. 
Tjoocklek 1 cm. 


r 


Lergods eller st enf öremål, oregelbundet, 
närmast halvsfäriskt. Smälta? 
3->5- X 2,5 X 1 cm. 

Buturo 
Bolivia 


267 


Botten av kruka med hål, liksom nr. 244. 
1 stycke, av gråbrunt gods. 
Max. diam, 1 1 cm 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 S8 iQn^ 


p1 ,■ 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 


Anm. 
1906*1. 


Stenyxor, alla av samma typ. Av diabas 
268 - 275 


}. 


268 


Stenyxa, av diabas. Oval form med rak. 
rännformig nackyta i ena änden och 
nedanför den ett inslipat hak i varde- 
ra kanten. 
Längd 60 mm. 
Bredd 36,5 mm. 

Buturo 
Bolivia 
269 


Stenyxa. Som nr .-268. den raka nack.vtan 
plan. 

Längd 60 mm^ 
Bredd 37 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Tavla 7:10. 

Buturo 
Bolivia 


,.. 


270 


Stenyxa. 

Längd 67 mm. 
Bredd 5,1 mm. 

Buturo 
Bolivia 
271 


Stenyxa, som nr. 268, men mera fyrkent ie.- 
Längd 56 mm; 
Bredd 50 mm. 

Buturo 
Bolivia 


• 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 \ 8 9 1:906.1. 


Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
272 


Stenyxa, av diabas. Skadad. 
Längd 75 nim. 
Bredd 55 mm. 

U^^ ■ ■ 

. . Buturo 


21-5 


stenyxa. Som nr. 268. man e&sen avslaffen. 
Mycket skadad. 
Max. bredd 6 cm. 
Max, tjocklek 1,8 cm. 

Buturo 
Bolivia 


27A 


Stenyxa, Av kvart sit. Mvcket skadad. 
Eggen borta. Som nr. 268. 
Max. bredd 6 cm. 
Max.tjockl. 12 mm. 

Buturo 
Bolivia 


275 


Stenyxa. Mycket skadad. Endast ena sidan 
av eggpartiet bevarad. Har varit betyd- 
ligt större än de föregående, 
11x9 cm.- 

Buturo 
Bolivia 


• CARL SVANSERG AB, VAXJO 4407 8 68 90 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


i^CU 


>^ 

Anm. 
1906.1 é 


Olika tillverkninASstadier av sten.vxor 
276 - 292 
Stenar ämnade ? till stenyxor 
276 - 282 


276 


Sten, oval form. naesad i kanten. Troli- 
gen ämne till ovalt formad yxa som 
nr. 268 o följ. Utan nr. 1959. 
Längd, 6 cm. 
Bredd. 7 cm, 

Buturo 
Bolivia 


277 


Sten. 

Längd 7 cm. 

Bredde 4, 8 cm. 

Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 7:9. 

Buturo 
Bolivia 


278 


Sten. 

Längd 10 cm. 

Bredd 6 cm. 

Avbildad Nordenskiöld 1906 Tavla 7:5. 

Buturo 
Bolivia 
- 


' CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 63 ^^ iqOfi^ 


1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
279 


Sten* 

Längd 6,5 cm. 
Bredd 5,8 em* 

Buturo 
Bolivia 


280 


Sten. 
Längd 7,7 cm. 
Bredd 5,7 cm. 
Buturo 
Bolivia 


281 


Sten, formen mera länÄdra^en, 
Längd 14,8 cm. 
Bredd 5,8 cm. 
Buturo 
Bolivia 


282 


Sten. Ena breda aidsn nåp:ot planare än 
den andra. 
. Längd 9,5 cm. 
Bredd 6,7 cm. 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG Afi. VÄXJÖ 4407 8 68 92 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1, 
283 


Sten ^som man börjat att knacka .till.. 
Ämne till yxa motsvarande nr, 268 o j 
följ. 
Längd 10,4 cm. 
Bredd 6,5 cm. 
Buturo 
Bolivia 


284 


Sten. 

Längd 13 cm.' 
Bredd 7,7 cm^. 

Buturo 
Bolivia 


285 


Sten. Utan nr. 1959 
Längd 6 cm. 
^redd 3,5 cm. 

Buturo 
Bolivia 


286 


Sten. 

Längd 12 cm. 
Bredd 8,8 cm, 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. ViXJt 4407 8 68 93 Gen. kat. nr 1906.1. Inv. nr 1906.1. 
287 288 289 290 Anm. Sten , knackad till yxförm, men ej slipad 
Av diabas i Ämne till yxa motsvarande 
nr. 268 o följ. Buturo 
Bolivia Sten, Längd 8 cm. 
Bredd 3,5 cm. Sten, Längd 7,5 cm. 
Bredd 5,5 cm. Sten. Längd 6,2 cm. 
Bredd 3,3 cm. Buturo 
Bolivia Buturo 
Bolivia Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 94 1906.1 Gen. kat. nr Anm. 1906.1. 
291 292 293 Sten . 

Längd, 8, 7 cm. 
Bredd, 5, 7 cm. 
Avbildad Nordenskiöld. 1906. Tavla 7:7. Buturo Bolivia Sten , i yxform med slipad egg, men ej hak 
Av diabas. 
Längd. 8,6 cm. 
Bredd. 6,2 cm. 
Max.tjockl. 2,2 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla, 7:8 Butaro 
Bolivia De stenar, som äro av lerskiffer, hava 
nog kasserats vid tillverkningen på 
grund av sin mjukhet. 

Knäcks t en . Av kvartsit. Spånliknande 
stenavslag. 
Längd. 8,9 cm. 
Bredd. 5» 4 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 7:6. Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 ^^ 1906.1. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906>1.. 
294 


Knacksten. Stenavslan av oreselbunden 
form. 

Länga 6 cm. 
Bredd 5/2 cm. 
Butaro 


" 


Bolivia 


295 


Knacksten. Som nr. 293 
Längd 8 cm. 
Bredd 5 cm. 

Buturo 
Bolivia 


296 


Knacksten. Stenavslac:. oregelbunden form. 
Längd. 5,5 cm. 
Bredd, 3,8 cm. 

Buturo 
Bolivia 


297 


Polérsten. av kvartsit. Avslås med en 
jämn naturlig yta. 
Längd, 9,3 cm. 
Bredd, 7,2 cm. 
Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 9 6 1906. 


1'. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 
298 


Polérsten. Oregelbunden halvcirkelform 
med en rak, något nött kant. 
Längd 10 cm. 
Bredd 8,2 cm-, 

Buturo 
Bolivia 


299 


Polereten, av hård breccia. Oregelbunden 
form med rundade kanter och sidor; 
9 
Max. tjocklek 3,3 cm. 

Buturo 
Bolivia 


500 


Polérsten; Som nr; 299; 
Max. tjocklek 2,7 cm, 
Avb. Nordenskiöld 1906; Tavla 7s11 

Buturo 
Bolivia 


301 


Polérsten. Som nr, 299, men spolförmig, 
Maxi tjocklek 2,5 cm. 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 97 Gen. kat. nr Inv. nr 1906.1. Anm. 1906.1. 
502 303 304 305 Polérsten . Som nr. 299. Är trasig. Buturo 
Bolivia Polérsten . Som nr. 299. 
Max. tjocklek 1,8 cm. Polérsten . Som nr. 299. 
Max. tjocklek. 2 cm. Polérsten . Som nr. 299. 
Max. tjocklek 2 cm. Buturo 
Bolivia Buturo 
Bolivia Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 ^^ • iqo& 


.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1.. 
306 


stenar 3 st. naturliga runda platta. 
Har möjligen haft någon användning. 
Endast föremålet a märkt 1959. 


a 


Sten som ovan. 


b 


Sten som ovan. 


c 


Sten som ovan 

Buturo 
Bolivia 


307 


Stenar 3 st, naturliga runds , avlånga 
stenar. Har möjligen haft någon an- 
vändning. i)ndast föremålet a märkt 
1959. 


a 


Sten som ovan 


b 


Sten som ovan 


c 


Sten som ovan 

Längd 8,7 cm. 
Bredd 2,3 cm. 
IViax. tjockl, 1,3 cm. 

Buturo 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 9 9 1906*1* Gen. kat. nr Anm. 1906.1. 
308 a 309 a Stenar 6 st», naturliga klotrunda* Har 
möjligen haft någon användning* 
Endast föremålet a märkt 1959* 
Max, diam* 4 om. 
Max*tjockli 3 cm. 

Sten som ovan. 
Sten som ovan. 
Sten som ovan Sten som ovan. Sten som ovan Sten som ovan. Buturo 
Bolivia L.jusröd sten . 3 st., bitar. Ha möjligen 
pulvriserats till färgämne. Endast 
föremålet a märkt 1959. 
Max, längd 5,2 cm. 
Kax. tjöckl* 1,3 cm. 

Sten , som ovan 

Sten , som ovan. 

Sten , som ovan* Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 100 1906.1 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. I9O60I, 
310 a 311 312 Mörkröd sten . 2 bitar 0^ Ha möjligen pulvri 
sérats till färgämne. 
Max.längd 6 cm, 
Max.tjockl. 1,6. cm 

Sten , som ovan, 

Sten , som ovan. 

Endast föremålet a märkt 1959. 

Buturo 
Bolivia Egendomlig sten med runda urgröpningar. 
Till formen oval, med en något plana- 
re sida. Av gråaktig bergart. 
Restaurerad, 
Längd 13,5 cm. 
Bredd 7 cm. 
Tjockl, 5 cm. Buturo 
Bolivia Sten , liten rund, möjligen ämnad till 
sländtrissa. Av gråaktig bergart, 
Diam, 2,8 cm. 
Tjockl, 3 mm. Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 101 1906i1o Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906i1 
315 314 315 
a Tembeta ? av gråaktig bergart. Rund disk- 
form med ett utskott i kanten och ett 
i centrum på den ena plana sidan. 
Max* längd 2 cm, 
Max, t;3ockl. 8 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Pig. 54. Buturo 
Bolivia Halsbandspärla eller dylikt. Av gråaktig 
bergart, yxliknande form, 
Längd 2,7. cm. 
Bredd 1,5 cm, 
Tjockl, 1 cm. Buturo 
Bolivia Lera , bränd och obränd, för kruktillverk- 
ning. Gråaktigt jordprov, förvarat i 
ett glasrör, jämte 5 klumpar grå lera, 
anträffade utan nr. 1959, men påskriv- 
na "314" och identifierade med hjälp 
av originalkatalogen. 
Max. diam. 10 cm. Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 Gen. kat. nr 102 Inv. nr 1906i1i 

315 
b 315 
c 315 
d 1 9Q6 . 1 Ben i 9 st benbitar av olika slag i 
Kulturlager. Buturo Bolivia BoruB oblongus . kulturlager. 1 st av 
ifrågavarande snäcka. 
Max. längd 8 cm. 
Bredd 5» 5 cm i Buturo Bolivia Snäcka , Borus oblongus, påträffad utan 

nr. 1959 men löärkt "Buturo 310". 

Den bortbrutna kanten visar att den 

använts som kniv. 
Längd 5 cm. 

Buturo 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 103 1906é1 


• 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anr 


TI. 
1906.1. 


I^nd i gravar utgrävda av Erland 
Nordenskiöld i f ,1älldalarna öster om 


Anderna • 
Grav 1 • Denna grav påträffades tätt in- 


till ridvägen, som för från hög- 


slätten till Pelechuco. Den var in- 


takt. Detta därför att alla de som 


passerat den, antagit den, då, den 


låg så nära vägen, vara för länge 


sedan utgrävd. Gravhuset som jag 


öppnat, men e;j förstört, består av 


fem stora skifferflak. Täckstenen 


är försedd med ett runt hål. Antag- 


ligen har man fästat rep i detta fö 


r 
att på så sätt lättare kunna tran- 


sportera stenen. I gravhuset på- 


träffades ipyckét multnade rester 
f— 


av fem skeletter, vilkas inbördes 


läge ej kunde bestämmas, då de döde 


här liksom i alla gravar, som här- 


nedan komma att beskrivas ej varit 


nedgrävda, utan helt enkelt insatte 


eller inlagda i gravhuset. Man kan 


tyvärr ej heller bestämma, vilka 


föremål som höra till det eller det 


skelettet. 


Avbildat Nordenskiöld 1906. Pig.1, 


a och b, och tavla 1:9 


Pelechucodalen 


Bolivia CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 104 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
A 


nm. 
1906é1. 


316 


I araven påträffades föl .lande föremål. 


Nål, (topo) av brons. Ben är prydd med 
tvenne laniahuyuden. 


Ml ens län^id 15 cm. 


Avstånd mellan nooapetsorna 5,2 cm. 


Avbildad tJordenskiöld 1906. Pig. 2. 


Pelechucodalen 


Bolivia 
317 


Nål, (Topo) av brone, Jluvudet liknar när- 
råast en blomknopp. Det innehåller en 
liten sten, så att nålen även tjänat 
som skallra. 
Nålens längd 17,5 cm. 
Bredd över knoppen 3,0 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1900. Pig. 3. 

•^elechucodfilen 
Bolivia 
318 


Ml, (Topo) av brons.. Huvudet består av en 
plan skiva, taed ett nästan centralt 
hål.iindast en del ov det skivformiga 
runda huvudpartiet bevarat. 
Wälens icingd 13,5 cm.. (Avbruten) 
Huvudets bredd 6,2 cm.. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Tavla 2:11 

A^elechucodolen 
, Bolivia 


) 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 105 ,,,,.,_ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
319 


Nål, (topo) av brons, av samma typ som 
föregående , men med trekantig, mycket 
nött skiva, och med något snett sittan- 
de hål, Av det skivformiga, runda huvud- 
partiet är endast en del bevarat. Den 
raka brottytan antyder, att topon 
använts som kniv, 
längd 10,5 cm. 

Pelechucodalen 
Bolivia 


320 


Tallrik av bränd lera. På insidan har den 
ett något utplånat rutmönster. Skål 
av brunt gods. Kanten naggad. 
Skålens genomskärning 16,7 cm, 

Pelechucodalen 
Bolivia 


321 


Dubbelkruka av rödbrunt lergods med 

spiralornament målade i svart. Den är 
sönder. Bitarna funnas ej i graven, 
varför man får antaga att den nedlagts 
söndrig därstädes^ den påträffades 
tämligen ytligt. Brunt gods. Restau- 
rerad, Total bredd 16,5 em 
Avbildad No-rdenskiöld 1906. Fig. 4. 

Pelechucodalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 106 Gen. kat. nr 190f^.i. Anm. 1906*1.. 322 322 
b 323 324 Stenmortel . liten avlång av kvarts it» 
Denna är den enda mortel som här på- 
träffats jämte mortelstöt i någon grav 
I flera gravar finner man däremot blott 
mortlar och i andra blott mört elstötar 
Längd 90 mm. 
Bredd 50 mm. 

Mortelstöt . 

Längd 88 mm, 

Avbildad Nordenskiöld 1906i^avla 3: 

2-3 Pelechucodalen 
Bolivia Träkula, liten genomborrad, (Användning)? JömJt^i^^i^J- i/S^f Pelechucodalen 
Bolivia Sten, som vid rivning giver gul färg. 
Synnerligen oregelbunden form, 
Max. längd 6,5 cm. 
Max, bredd 4 cm. Pelechucodalen 
Bolivia Carl Svanberg ab. vAxjt 4407 8 68 107 1906,1 é Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 
325 


Skärvor 2 st. av en större kruka» utan 


a 


ornament, ®enna har aldrig kommit hel 
i graven, ty då skulle e;j blott ett 
par skärvor av denna ha påträffats. 
Max, Storlek 7,5 x 4,5 cm. 
" 


b 


Skärva, se 325 a 

Storlek 5x3 cm, 

Peiechucbdalen 
Bolivia 


326 


Kor^, flätad av /2;räs, rester av. 

Triangulärt kantfragment (twilled- 

teknik). 

6x4 cm, 

Pelechucodalen 
Bolivia 


327 


Flätad kors, rester av. Utförd i spiral- 
teknik. 

Pelechucodalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AS. VÄXJt 4407 8 68 108 1906* 


1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
1906 1. 
328 


Sten« liten flat, vilken sannolikt an- 
vänts att riva läkemedel eller färg 
på. Av lerskiffer. 
Längd, 8,8 cm. 
Bredd, 6,2 cm. 
Tjocklek 3 mm. 

Pelechucodalen 
Bolivia 


329 


Botten av träbäfiare. Tämlif;en plan, nästan 
cirkelrund botten. En avsats på ytter- 
sidan närmast botten. 
Max. diam. 7 cm. 


9 


Pelechucodalen 
Bolivia 


330 


Slunssten? Stentyn^d till en bola.Mgot 
oregelbunden form, 
Max. diam, 4 cm, 

Pelechucodalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 109 1906. K Gen. kat. nr 1906^1. 
331 332 

a 

b 333 


Ben av lama 


3 st. 


a 


Längd 16 


cm. 


b 


Längd 12 


era. 


c 


Längd 1 1 


cm. Segment av benpipa . har möjligen hört til], 
följande. Rörfofmigt munstycke (?) 
Höjd 3 cm. 
Diam, 2,5 cm. Pelechucodalen 
Bolivia Trärör genomborrat., I två delar, en läng- 
re^ relativt hel, och en kortare, söndeij* 
skuren längledes, och delvis borta, 

a Max längd 12 cm, 

b " " 5 cm. Pelechucodalen 
Bolivia Pelechucodalen 
Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 110 

1906 1 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm.' 
1906.1 
333 


Väysyärd, Tarylformigt^ skadat, av lamflh*»!- 


>• 
d 


Endast märk1?'3:3;3;'" år 1959. 
Längd 14 cm. 

Peleehucodalen 
Bolivia 


334 


Kruka, liten. utan ornament. Av brunt gnrjR^ 
Närmast klotrund form med halsparti 
avsmalnande mot mynningen. Intill den- 
na på ena sidan en knapp med horison- 
tal genomborrning ( skadad) för fast- 
görning av en propp. 
Höjd 74 mm. 
Bredd 54 mm, 

Peleehucodalen 
Bolivia 
Grav 2. Peleehucodalen 3610 m. Bolivia 
Grav 3. Peleehucodalen 3610 m. Bolivia 
Denna grav är av samma typ som grav 
1 och 2, men täckt med flera stenar. 
varjämte ytteoriräggarna äro klädda med 
en mur av smärre stenar. Graven innehöll 
två skeletter. Det äldre skelettet redan 
rubbat när det yngre ditsattes. Före- 
målen lågo under det äldre skelettet* 
forts. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 111 

iqo6.r- 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 


Grav 3,fortSö 

Skeletten mycket multnade såsom i all 
gravhus i Pelechucodalen, I dessa grav- 
hus påträffas skeletten ofta alldeles 


a 


nedbäddade i jorden, men har då antaglige 


n 


myllan bildats sedan skelettet multnade 
nedi 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 1:7» 
Följande föremål påträffades i denna grav 


i 
335 


Hål (topo) av brons. Den är prydd med tven 
ne lamahuvud. 
Nålens längd 90 mm. 
Bredd mellan nosspetsarna 3, 65 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Fig. 5* 

Pelechucodalen 
Bolivia 


336 


Krukskärvor härledande från två e.i full- 
ständiga krukor. Dessa hava nog icke 
lagts in hela i graven, utan har man 
av en eller annan anledning blott 
lagt in stycken av krukorna i graven. 
Skärvorna hopfogade. Bottenpartiet 
av ett bukigt kärl av brunt gods. 
Liten, mycket svagt markerad, plan 
bottenyta. Obetydliga spår av målad 
dekor i svart. 
Höjd 11 cm. 
Max, diam, 10 cm. 
Pelechucodalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 112 1906 yl 


i" 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906i,,1i. 


Grav 4* Pelechucodalen 3610 m Bolivia. 
Grotta under stor sten* Den innehöll 
1 å Q skelett er och intet gravgodS;Å 
En gtay som denna kan vara alldeles 
moderrii' 
Avbildad Nordenskiöld 1906.- Tavla IsS 


i' 
337 


Ben av häst som påträffades ytligt i 
denna grav. 


9 


Extremitetben 24 em långt* 


b 


" 17 cm " 

Pelechucodalen 
Bolivia 
Grav 5. Pelechucodalen 3610 m. Bölivi 


a 


Grotta under stor sten,- Ingången har 
varit förbyggd med smärre st enar * I 
grottan påträffades rester av tre 
skeletter. Följande föremål påträffa- 
des i denna gravs 
■ 


338 


Stenmörtél utan mortelstöt. Denna var 
sönder i två bitar när den anträffa- 
des. Sedan dessa bitar fogats till- 
sammans är den ändock ej fullständig. 
Sannolikt har dessa bitar införts i 
graven, och morteln ej sedan gått 
sönder. Kanske har morteln söndersla- 
gits (dödats) vid själva begravningen 


• 


Stenmorteln har ungefär samma form 
som 06.1.88. Urgröpningen på denna är 
dock proportionsvis mindre. Av diabas 


• 


Höjd av sidan 47 mm. 
Mortelns genomskärning 66 mm. 
forts. 

Carl .SVANBERG AB, VAXJO 4407 '< 112 


1 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. . 
338 


Urgföpningens genomskärning 45 mm. 


forts. 


Pelechucodalen 
Bolivia 


339 


Stenmortel, sönderslasen ofiillständie. 
utan mortels.töt . Till formen har mor- 
teln varit av ungefär samma form som 
föreg. Till storleken betydligt mindi 
än den föregående. 
Höjd 4 cm. 
Diam. botten 4 cm. 

Pelechucodalen 
Bolivia 


e 
340 


Kruka, liten, utan ornament i Måsot trasig 
i synnerhet upptill vid mynningen, 
Bukig form med plan bottenyta. Ut- 
svängd mynningskant. 
Höjd 52 mm. ; 
Bredd 42 mm. 

Pelechucodalen 
Bolivia 


f 
340 


Fragment av d.iurkranium märkt "549" år 


a 


119.5:9.. Skall enligt lordenskiölds 
konceptkatalog tillhöra denna grav. 
men har ej blivit slutgiltigt katälo 


- 


giserat av Horderiskiöld. 

Pelechucodalen Bolivia CARL SVANSERG AB, VAXJO 4407 8 I 1U 1906. 1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


Grav 6, Pelechucodalen 3610. Bolivia 

Liksom 4 och 5 grotta under stor sten, 
Grottans ingång har varit förbyggd med 
en stenmur. I graven påträffades rester 
av elva skeletter, men inget graVgods. 
I muren utanför grottan påträffades 
däremot talrika. 


341 


Krukskärvor, av vilka ett par med rutor- 
nament. Mönstret målat i svart. 
Skärvorna till antalet csa 20 stycken. 
Representera troligen 2 olika kärl av 
liknande, bukig form. Det ena dock av . 
mera gråaktigt gods och troligen utan 
må.lad dekor. 

Pelechucodalen 
Bolivia 

Grav 7. Pelechucodalen 3610 m. Bolivia. 
Liksom föregående grotta under stor 
sten. Innehöll rester av två skelet- 
ter, men inget gravgods. Skärvor av 
en sönderslagen kruka i muren utanför, 


342 


Krukskärvor. Mönstret målat i svart. 


a 


1959 endast 1 skärva. Av bukigt kärl 

av brunt gods. 

Längd 9 cm. 

Höjd 6 cm. 

Avbildad Nordenskiöld 1906. Pig. 6. 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 I ^^^ 1906. 


1. 


Gen. kqt. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1 
342 


Pra^Bient av bukigt kärl av brunakt ist 


b 


gods. Målad dekor i svart på ytter- 
sidan. Endast märkt "342" år 1959. 
3x9 cm. 

Pelechucodalen 
Bolivia 

Grav 1 é Quearadalen 3460 m. Bolivia 

Denna grav är byggd av sex stora skif- 
ferflakp utvändigt klädda med en mur.. 


' 


, inga art ef akter. 

Grav 2. Quearadalen, 3460 m. Bolivia. 
Denna grav påträffades till höger om 
vägen på en höjd ett par km, nedanför 
Mr. Franks estancia. Gravhuset var 
delvis förstört men ej utgrävt. I 
motsats till de gravar jag beskrivit 
från Pelechuco består denna av en 
fyrkantig mur försedd med en dörr, 
som varit stängd med en stor flat 
sten. Den har tydligen varit av samma 
typ som grav 9 från Quiacadalen 
I denna grav påträffades rester av 
' 
tio skelett er jämte följande föremål: 
(Se Nordenskiöld 1906, Fig. 8). 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 ^^^ 1906.1 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
344 


Nål (topo) av brons. Huvudet bestående av 
en flat, rund skiva med ett centralt 
hål. Av ungefär samme typ som följande 
men med skaftet skarpare avsatt mot 
huvudet. 

Mlens län^d 100 mm. 
Huvudets bredd 21 mm. 

Qaearsdalen 
Bolivia 


345 


Kål (topo) av brons av un^ef, samme typ 
som föregående, men med skivan mera 
päronformig. 
Mlens längd 90 ram. 
Huvudets bredd 25 mm. 
Bladet avbrutet, men lagat 1959. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 2j14 

Quearadelen 
Bolivia 


346 


Hål (topo) av brons av ungef. eamma typ 
som följande, men utan någon urgröpning; 
i skivans övre kant. Det platta, runda 
huvudet nästan helt bortbrutet 1959. 
Kålens längd 101,5 mm. 

Quearadelen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 117 1906,1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 
347 


Nål (topo) av brons. Bet runda, plana 
blfidet har ett hål ov^anför basen av 
nålpartiet och ett halvcirkelforaigt 
urtag i kantene övre döl. Kanten ska- 
dad även på två andra ställen. 
Mlens längd 81 mm. ... 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 2: IS 


• 


Quearadslen 
Bolivia 


348 


Hål (topo) av brons av samme typ soq nr. 
416. Denna är dock särdeles klumpigt 
gjord. 
Avstånd Éeilan fenopperna 21 mm. 

.Ml@aQ immå 93 asi. 

Quearadalen 
Boll^via 


349 


Kål (topo) av brons, (l^önderbruten ), 
Liksom föregående är den klumpigt 
gjord. Sannolikt föreställe huvudena 
lamas. I hålet roellon huvudena sitter 
kvar rester av ett snöre. Påträffad 
i två fragment 1959. 
Urspr. längd 5 ca. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Fig, 9. 

Ouearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 1 18 1906.1 Gen. kat. nr Anm. 1906.1,. 
350 351 352 Mortelstöt av skiffer? Till denna påträf- 
fades ingen mortel i graven. Den är 

av samma typ som nr. 322 

Längd 79 mm. Quearadalen 
Bolivia Pärla av sten? Bergart? Quearadalen 
Bolivia Skärvor av större tallrik. Den är ej 
fullständig. De ha intet ornament. 
Kantfragment av skål av brunt gods* 
Halvsfärisk form. 
Längd 13 cm. 
Höjd 8 cm. Quearadalen 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 119 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906iU 


Grav 3 i Quearadalen 3460 m. Bolivia* 

Dennai grav påträffades till höger om 
vägen, som för från Queara till Mojos 
ej långt från föregående. Den var av 
samma typ som grav 2, men utgrävd, I 
densamma fanns en silvernål (topo), 
vilken antagligen blivit kvarglömd av 
den, som grävt ut graven, Wålen låg 
instucken i gravhusets vägg. 


353 


Nål (topo) av silver av den vanliga typen 
med rund skiva och centralt hål. På- 
träffad krossad och i ofullständigt 
skick 1959, 

Urspr, längd c: a 8 cm. 
Skivans diam, 6 cm, 

Quearadalen 
Bolivia 

Grav 4, Quearadalen 3460 m. Bolivia, 
Denna grav påträffades till höger om 
vägen, som för från Queara till Mojos 
ej långt från 2 och 3, Den är av samma ty 
som gravarna 5 t 6 och 7 i Pelechucodalen, 


p 


d,v,s, en grotta bildad av en överskjutan 


- 


de stor sten. Ingången har varit förbyggd 
med en mur. I graven anträffades nio 
skeletter och följande föremål; 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 120 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


nm 


hrhi 

Anm. 
1906.1. 
354 


Hål (topo) av brons. Huvudet bestående 
av en rund (här trasig) skiva med cen- 
tralt hål. Till formen lilmar den när- 
mast nr. 318 Hålet sitter central 1 

Hålens längd 118 mm. 
Huvudets bredd 39 mm, 

Queoradalen 
Bolivia 


> . 
355 


Hål (topo) av brons. fiuvudet bestående av 

en rund skiva med centralt hål 

Hålens längd 93 mm. 

Huvudets bredd 26 mm. 

Avbildad Nordenskiöld i9O6.Pig.IO. 

Quearadölen 
Bolivia 


356 


Hål av brons. Den liknar en vanlig stopp- 
nål fnstän spetsen är trubbigare. 
Hålens län^d 79 mm. 
Avbildad Hordenskiöld 1906.Pig.1 1 • 

Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 121 1906.-1, 


t 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906é1. 
357 


Nål (topo) av brons av samma typ som nr, 
416. Denna skiljer sig dock från 
nr. -416, därigenom, att den är fyr- 
bladig och ej trebladig och därigenom 
att ringen nedanför knopparna fattas. 
Dessa äro också mera avlånga och när- 
ma sig till formen nr 368 's knoppar. 
I hålet synes rester av ett snöre. 
Huvudändan har formen av två i vinkel 
ställda, spolformiga, ihåliga huvuden, 
Rasslande. 
Nålens längd 100 mm. 

Quearadalen 
Bolivia 


358 


Nål (to do) av brons, av samma typ som nr, 
4 16, Från denna skiljer den sig däri- 
genom att den är fyrbladig, I hålet 
syns resterna av ett snöre, Jämför vi 
denna topotyp med nr. 348 se vi, att 
den anträffas såväl i gravgrottoi? 
som i gravhus. 
Max, längd c:a 9 cm* 

Quearadalen 
Bolivia 


359 


Pärla av sten. Bergart? 
Längd 1,3 cm, 
Max, diam, 8 mm. 

Quearadalen 
Bolivia 


■ 

■ 
■ CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 122 1906*1 i Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906.1. 360 361 362 Gravarna 5» 6 och 7 lämnade inget 
utbyte. 

Grav 8. Quearadalen. 3460 m. Bolivia 
Grotta under stor sten nära grav 4. I 
denna grav fann jag 16 skelett och f oljan 
de föremåls 

Nål (topo) av brons. Huvudet består av 
en rund, stor flat skiva med snett 
sittande hål. Skivan skadad i kanten. 
Nålens längd 136 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Tavla 2:6. Quearadalen 
Bolivia Nål (topo) av brons. Huvudet föreställer 
antagligen ett människohuvud som bär 
något på hjässan. 
Längd 130 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Pig* 12. Quearadalen 
Bolivia Nål (topo) av brons.. Huvudet består av en 
rund flat skiva till formen närmast 
liknande nr. 318. Hålet sitter något 
snett. Längd 91 mm. 
Huvudets bredd '• ;)0 mm. Quearadalen 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 ''^S 1906.1, 


I 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
363 


Skärvor av 1 å 2 större krukor av vilka 


a - e 


en varit försedd med ett öra. De äro 
ej fullständiga. En skärva visar tyd- 
liga spår av eld. De äro ej målade, eti 


j 


par skärvor äro däremot försedda med 
oregelbundna repor, vilka äro ett slagE 


! 


ornament. 
5 st skärvor. Samtliga representera 
tunnväggiga kokkärl - pilas - ett. 
b) med öra. Endast a märkt "06,1.363" 
är 1959, övriga endast "Gr. 8, Queara 
363" eller bara "363". 
Max. storlek cia 11 x 11 cm. 
Quearadalen 
Bolivia 
„ 


364 


Nål av trä, till formen liknande nr. 358, 
men med mindre öga. Yttersta spetsen 

avbruten öch borta år 1959. 

Längd 94 mm. 

Quearadalen 
Bolivia 

Gravarna 9 öch 10 lämnade intet utbvte 
. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 124 iQn^, 


1 , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1 


Grav 11 é Quearadalen, 5460 m, Bolivia 
Liksom föregående grotta under 
stor sten. I denna grav påträffades 
tio skeletter och ett par mycket grova 
krukskärvoTé Dessa Baa tlllhört^jett 
mycket stort kärl. 


365 


Krukskärva srov^ av eråaktist cods. 


a 


14 X 5 em. 


b 


Krukskärva som a* 
11 X 8 cm 

Quearadalen 
Bolivia 

Grav 12* Quearadalen 3460 m. Bolivia 
Liksom föregående en grotta under stor 
sten. Ingången har varit förbyggd med 
en mur. I. graven påträffades ifester^ av 
8 skeletter. Ett kranium är trepanerat 


» 


■ ■ '• 


566 


Ml (to po) av brons. Den är av samma typ 
som nr, 416 fastän denna har tre knop- 
par. I öglan sitter ännu kvar rester 
av ett snöre* 
Iiängd 136 cm* 
Avbildad Nordenskiöld 1906* Fig*13* 

Quearadalen 
' 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 , 1 25 


- 


Gen. kaf. nr 


inv. nr 
Anm. 
1906..1.. 
367 


Ask, av trä, liten. Har väl använts till 
att ha färg eller läkemedel eller nå- 
got dylikt i. Asken indelad i två fack 
av saåma storlek. Avsmalnad mot den 
rektangulära bottnen, som är försedd 
med två tandade flänsar längs de mot- 
satta längre kanterna. 
Längd 43 cm,. 
Bredd 20 cm. 
Höjd 22 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 3:13. 

Quearadalen 
Bolivia 


368 


Skärva av större kruka. Den har ett or- 
nament med en upphöjd rand med en rad 
urgröpningar i. Av gråaktigt gods. 
Urgröpningarna gjorda genom intryck 
med. pinne. 
Höjd 8 cm. 
Bredd 6 cm. . 

Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 126 1906.1. Gen. kat. nr Inv. nr Anr 1906.1. 369 370 Grav 13. Quearadalen 3460 m. Bolivia . 
Graven är byggd i två rum av sten med 
tak av skiffer och dito golv av samma 
material. Den innehöll 7 skeletter i 
det större och 1 i det mindre rummet, 
men intet gravgods ........... 

Grav 14. Quearadalen 3460 m. Bolivia. 

Jättegrav under överskjutande klippa 
ej långt från estancian på vänstra 
sidan om Queacabäcken. Genom en otyd- 
lighet i mina anteckningar. 

Jämte dessa hittades helt få arte- 
f akt er. 

Mål (topo) av brons. Huvudet består av en 
rund flat skiva till formen närmast 
liknande nr. 318. 
Nålens längd 196 mm. 
Huvudets bredd 62 mm. Quearadalen 
Bolivia Ml (topo) av brons. Huvudet består av 
en trekantig skiva p som kan ha tjänat 
som kniv. Hål centralt. 
Nålens längd 95 mm. 
Huvudets bredd 27,5 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Fig. 14. Quearadalen 
Bolivia CARt SVANBERG AB, ViXJO 4407 8 68 127 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1 
371 


Nål (■topo) av brons. Huvudet består av 
en rund skiva med centralt hål. 
Nålens längd 186 mm. 
Huvudets bredd 82 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906 Tavla 2:4. 

Quearadalen 
Bolivia 


372 


Nål (topo) med nästan trekantigt huvud 
med nästan centralt hål. 
Nålens längd 84 mm. 
Huvudets bredd 35 mm. 

Quearadalen 
Bolivia 

Krukslcärvor 
373 - 375 


373 


Krukskärva med handtag. Av brunakt i^t 
gods. Bukigt kärl med smalare, svagt 
profilerat, cylindriskt halsparti med 
utsvängd mynningskant. Spår av målad 
dekor i svart. Vittrat. 
Höjd 10 cm. 
bredd 8,5 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG A8. VAXJO 4407 8 68 128 1906,- 


1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
374 


Krukskärva med handtag, men ej profilerad 
hals och inte vittrat. 
Höjd 7 cm. 
Bredd 6 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 


375 


Kantfra^cment av kero av Tiohuanaco-typ 
med horisontal vulst och motsvarande 
ränna på innersidan. På den vittrade 
yttersidan spår av målad dekor i svar- 


» 


och vitt. Hopsatt av två fragment. 
Höjd 9 cm. 
Bredd 7 cm. 
Quearadalen 
Bolivia 


376 


T.-i+oTi VT.nV« mAfj ptt mönster sannolikt 
föreställande dansande människor. 
Något trasig vid mynningen. Ett verti- 


' 


kalt handtag. På handtagets ovansida 
en knapp. I övrigt bukig form med 
plan hottenyta. 
Höjd 6 cm. 
Max. diam. 5,2 cm. 
Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 129 

'^^ 1906.1 


^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 


1 


377 


Krukskärvao Kantfracment av bukie-t kärl 
av brunt gods. På båda sidorna målad 
dekor i svart och på utsidan ett band- 
formigt utskott, som troligen varit 
förenat med. ett sugrör. 
Höjd 4 cm. 
Bredd 6,5 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Fig. 15. 

Quearadalen 
Bolivia 


378 


Stycke av trasie. tämligen stor kruka med 
rutornament . Mynningskant .Vertital- 
örat och motsvarande del av den bukiga 
sidan bevarade. Hopsatt av tre fragment 


' , 


Brunt gods. Målad dekor i svart pä den 
något vittrade yttersidan. 
Höjd 11 cm. 
Mynningsdiam. 6,5 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906.^?ig»''6. 
Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 i ■12 1906. 


1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1, 
579 


Krukekärva med rut-och triangelörnament. 
Från sidan av ett bukigt kärl av brunt 
gods. Den målade dekoren i svart. 
Mått: 6 X 5,5 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 


■• 
380 


Krukskärva med rutornament och s,k. ögon- 
ornament. Som nr. 379. 
Mått: 7 X 7 cm, 

Quearadalen 
Bolivia 


381 


Diverse krukskärvor. Ett fragment som nr. 
379. Påträffat 1959 , 
Mått 8x6 cÄ-s 

Quearadalen 
Bolivia 


382 


Slun/^sten? Sten till bola. Rundad, cvlind- 
risk form med svpgt markerad ränna 
i^unt cylindern. 
Längd 3,2 cm, 
Max. diam, 3 cm. 

^'^^^radalen 

Bolivia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 131 1906< 


•">• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1 
383 


Liten kruka av trä-. Cylindrisk mynning 
och bukig undre del med plan botten- 
yta, 

Max yttre mynhingsdiam, 21 mm, 
Max-, diam, på den bukiga delen 32 mm. 
Höjd 3,7 cm, 

Quéarådalén 
Bolivia 

■ 


384 


Pärla av malakit? . . ..■ 

Quearadalen 
Bolivia 


385 


Stycke av kalebass. 
Mått: 10x5 cm* - 

Quearadalen 
Bolivia 


386 


Träfigur utan huvud (ofullständig) é av 
samma typ som nré 229* men med upp- 
åtböjda armar. Ihåligj, något tillplat- 
tad, konisk form med tre uppåtriktade 
utskott, det i mitten något grövre än 
sidoutsköttené 
Underdele.ns max* diam,* 5*8 cm^ 

Quearadalen 

]Bo"'i^ivia CARL SVAN8ERC AB, VAXJ( 4407 8 68 132 1906.1 


» 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
387 


Kranium av gnasare. Utan underkäke. 
Längd 5 cm 

Quearadalen 
Bolivia 


388 


TvÄfra^mentfl ^rovt, av lamahår, Svart- 
brunt till färgen. 1959 endast märkt 
"06.1.388?" pä en läslapp. 
Måtts c:a 10 x 7 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 

Grav 15. Quearadalen 3460 m. Bolivia 
Gravgrotta av samma slag som och i när- 
heten av föregående. 
Den innehöll c: a 50 skeletter, jämte 
mycket få föremål. 


389 


Vävnål av ben av ? Samma typ användes 

ännu av Quichuas och Aymaras 
Längd 18 cm, 

Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 133 IQOfiil, 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
190,6. 'T. 
390 


Träfie;ur, liten, mänskli/?, bröstbild. 
Trapetsformigt ihåligt, axelparti med 
hals avsmalnande mot huvudet, som en- 
dast har näsan bevarad. Baksidan helt 
plan* 

Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 3s11, 
Höjd 5,5 cm. 
Bredd max. 4 cm, . 
Tjocklek 1,5 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 


591 


Rester av ett träföremål. Närmast skål- 
liknande . 
Max. längd 16 cm. 

Quearadalen 
Bolivia 


392 ■ 


Skelett av räv. Kraniet tillvarataget 
sekundärt ? 1959 endast kraniet kvar. 

Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 124 1906.1: 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
393 


Krukskärva med rut- och s.k, Ögonmönster, 
Sidf ragment av bukigt kärl av brunt 
gods. Yttersidans dekor målad i svart. 
Måtti 8,5 X 5,5 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Pig. 17. 

Quearadålen 
Bolivia 


394 


Rester av liten kruka utan ornament. 
Haggad mynningskant, Bukig underdel 
med svagt markerad bottenyta. 
Underdelens max. diam. 4 cm. 
Höjd 4 cm. 

Quearadålen 
Bolivia 


395 


Fragment av tyg av lamahår. Tyget är 
brunt med blå och röd bård. 

Quearadålen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 ^^^ iq06. 


1 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I9O60I. 


Två fragment, l.iusbruna. ett finare ^ett 


a 


grövre, påträffade utan nr, 1959. 
c:a 60 X 45 cm 


b 


c:a 50 X 30 cm, 

Queäradalen 
Bolivia 


396 


Stycke srå .iord. 
3 cm i diam. 

Queäradalen 
Bolivia 


397 


Diverse krukskärvor, 2 skärvor av brant 
gods med målad dekor i svart på ytter- 
sidan. Båda fragmenten torde represen- 
tera en bukig kärltyp med plan botten- 
yta och m&nst ett vertikalt öra. 


a 


ett kantfragment med del av ett öra. 
Höjd 5 cm. 
Bredd 5 cm. 


b 


det andra från sidan - bottnen. 
Höjd 6,5 cm, 
bredd 5 cm, 

Queäradalen 
Bolivia 


v CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 136 1906.1 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
398 


Krukskärva, med rut-och triariKelmönster. 
Som nr 397, men utan öra. 
Mått 6x5 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Fig.lS 

Queafadalen 
Bolivia 


399 


Nål (topo) av brons. Huvudet består av en 
rund, flat skiva med centralt hål. 
Sill formen liknar den närmast nr, 3 18. 
Längd ( 1959) 13,8 cm. 
Huvudets bredd 4,8 cm, 

Quearadalen 
\ 


s. 


Bolivia 

Grav 16 lämnade intet utbyte. 
Grav 17. Quearadalen 3460 m. Bolivia. 
Liten gravgrotta ej långt från före- 


■" . 


gående-. Den innehöll tre skeletter och 
en bägare. 
f < 


400 


Vacker bä/^are, med ett ornament i suart 
och gult. Den var i flera stycken och 
ej fullständig. Bägare- kero - av tia- 
huanacotyp. Brunt gods. Brunt täckande 
färglager med dekor i svart och vitt 
på yttersidan i form av en skallerorm, 
som ringlar sig kring bägaren. Restau- 
rerad men ej komplett. 
Mynningsdiam. 17 cm. Bottendiam. 8 cm. 
Höjd 17 cm. 

Quearadalen 


• Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 1 37 

I906i1 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
". 

Anm. 
1906.1. 


I närheten av denna grotta fann jag en,, 
. . skål . Den låg i en grotta i vilken ing 
som helst skelettrester kunde upptäckas. 


a 
401 


Skål. Ornamentet som är nästan utplånat 
har varit i svart och gulvitt? Skål 
av brunt gods.Koniskt bottenparti med 
liten plan bottenyta. Utsvängd mynning 


s- 


' 
kant och sida som bildar vinkel med 
bottenpartiet. På sidan dekor i svart. 
H(3jdX-Cm. 
Mynningsdiam. 14 cm. 
Max. diam. 13 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Fig, 20, 
Quearadalen 
Bolivia 
Grav 18, Quearadalen. 3460 m, Bolivia 
Grotta under stor sten, förbyggd med en 
mur. I denna påträffades fem skeletter. 
I muren utanför påträffades en ofullstän- 
dig skål av mycket grovt gods utan orna- 
ment . 


402 


Skål av grovt gods, trasig, Halvsfärisk 
skål med koniskt bottenparti, med 
märke efter ringformig fot. Mynnings- 
kanten insvängd, starkt skadad. 
Godset gråbrunt. 
Höjd 5 cm. 
Max. diam. 13 cm 
Mynningådiam. 1 1 cm. 


• 


Quearadalen 
Bolivia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 128 1906.1 


.• 
Gen. kai. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906i1 


Gravar Ca oami tas, 1650 m. Bolivia. 


Grav 1. Ganska otillgängligt liggande 
• 
grotta bildad av överskjutande klippa, 
I graven påträffades följande föremål, 
jämte två skeletter av fullväxta och ett 
skelett av ett barn. Inom muren där de 
fullvuxna voro insatta påträffades följan- 
de föremål utom 403, 
403 


Ml (topo) av brons av samma typ som nr 
370, men med mindre skiva, Av skivan 
endast partiet närmast nålen bevarat. 
Nålens längd 110 mm. 
Huvudets bredd 24 mm, 

Cauamitas 
Bolivia 
404 


Nål (topo) av brons av samma typ som nr, 
416, vilken dock... Knopparna på den i 
denna grav funna äro dock fyrbladiga 
och längre. 
Nålens längd 106 mm. 
Avståndet mellan huvudena 20 mm. 
Som nr, 416, 

Capamitas 
Bolivia 
^ 
405 


Nål (topo) av samma typ som nr, 416. 
Denna är dock betydligt större och 
fyrbladig., Den är söndervittrad och 
kan därför ej mätas, 

Capamitas 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 Gen. kat. nr 139 Inv. nr 

1906*1. 
406 407 408 1 906 . 1 . Nål (topp) ? av samma typ som nr* 356, men 
utan öga. Den är sönderbruten och kan 
ej mätas. XM^i^rJ Capamitas 
Bolivia ^n böna av ? 
^^^ /f r? Capamitas 
Bolivia Lock av en kalebass, fyrkantigt. 
Längd 4.6 cm. 
Bredd 3 cm. 
Max.tjockl. 1 cm. Capamitas 
Bolivia Annn. CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 1^0 1906.3» Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1906,1. 

4Ö9 

a 409 
b 409 
c 410 Ett stycke tjockt läder. Antagligen 

rester av (kan ej bestämmas). I saml, 
påträffades 1959 utan nr. ett läder- 
fragment med rem inträdd genom hål, 
Iiängd 11 cm. 
Bredd 4 cm. Fragment, mindre. 
Längd 9 cm. 
Bredd 3 cm. 

Fragment . större, hopböjt. 
Längd 12 cm. 
Bredd 4 cm. Capamitas 
Bolivia Kohom. ett stycke, detta har möjligen 
kommit sekundärt in i graven. 
Längd cs a 12 cm. Capamitas 
Bolivia CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 I ^^^ 1906.1 


, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
411 


Ma.lskolvar. 7 st. avf roade kolvar. 
Längd max, i o cm. 

Capamitas 
Bolivia 


412 


Bomullo två tussar, en vit, en något grå, 

Capamitas 
Bolivia 


415 


Välluktandé harts. Dylikt brännas i kyr- 
korna till helgonens ära. 6 bitar av 
varierande , oregelbunden form. 
Max. diam, 4 cm, 

Capamitas 
Bolivia 


414 


Pärla av lapis lazuli. Genomborrad på 
längden. Närmast cylindrisk form. 
Längd 1 cm. 
Diam, 8 mm. 

Capamitas 
Bolivia 


. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 1^2 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


Grravar Saquidalen, f^ränsen mellan 
Bolivia och Peru. 

Från en annan gravgrotta har 

jag erhållit topon nr. 415 


415 


Nål (topo) av brons från gravgrotta Saqui 
Huvudet består av en stor rund flat 
skiva med snett sittande hål. 
Nålens längd 215 mm. 
Huvudets bredd 105 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Tavla 2:5. 

Saquidalen 
G-ränsen mellan Bolivia 


1 


och Peru 
Gravar, Sinadalen, Peru 
I Sinadalen har jag ej haft tillfälle 
till några gravundersökningar. Ett 
par gravar har jag dock låtit gräva u1 


> • 


Grav 1 éMed en stenmur förbyggd grotta 
under en bergvägg. Gräver- innehöll 
rester av skeletten av en fullväxt 
person och ett barn, I denna grav på- 
träffades följande föremål: 


416 


Nål (topo) av brons. Huvudet prytt med 

tvenne knoppar antagligen föreställan- 
de frukter eller blommor. 
Längd 81 mm. 
Avstånd mellan knopparna 24 mm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, som bild c 


2„ 


Sinadalen 
Peru 

CARL SVAfjaERG AB. VAXJO 4407 8 68 ^^^ IQOA 


o^ ^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.,1. 


Grav 2 o Sinadalen. Grotta av samma sla^ 
som föregående. Graven innehöll sex 
skeletter av fullväxta och följande 
föremål s 


.,.. 
417 


En skar. Denna äi? e.i fullständig och i 
stycken. Har ett ornament i vitt och 
svart. Av brungrått gods, Halvsfärisk 
form. Dekoren på innersidan. En del 
av kanten saknas. 
Mynnings diam. 13 cm. 
Höjd 6 cm. 

Sinadalen 
Peru . 

Gravar. Quiacadalen, Peru. 

Grav 1 , Quiacadalen, Peru. Denna grav 
påträffades i en grotta under en över- 
skjutande bergvägg.... Graven är beläge: 


1 


ovanför Quiacabyn till vänster om Rio 
Quiaca (d.v.s. gående nedför floden). 
I denna grav, som var plundrad, påträf- 
fades följande föremå}., samtliga i 
stenkistan a, se gravplanen. 
• 


418 


Tygstycke innehållande välluktande harts 
( ? ? ) Vit tygtrasa med en* knut med 
harts i en flikspetsi 
Längd 45 cm* 

Quiacadalen 
Peru 

■ CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 1^^ 1906.1 


. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
An 


""• 
1906.-1 


419 


Kruka av Pucarat ill verkning» Vid Pucara , 
en station vid järnvägen Mollendo- 
Sicuani, tillverkas av Quichua stora 
mängder av krukkärl med karaktäris- 
tisk glasyr» Dessa spridas sedan över 
stora delar av Peru och Bolivia genom 
handeln» Godset brunt, glasyren grå- 
aktig. Buteljliknande form, halsen 
avslagen. 
Höjd 11 cmé 
Maxidiam* 7 cm* 
Mynningsdiami 2 cmé 
Bottendiamé 5,5 cmé 

Pucara 

Quiacadalen 

Peru 
420 


Skål, helt liten av Pucarat inverknings 
Brunglaserad. Konisk form med plan 
bottenyta och ett vertikalöra. 
Höjd 3 cm. 
Mynningsdiam, 5,5 cm', 

Pucara 

Quiacadalen 

Peru 


• 


421 


Astralagus av lama. 

Max. Längd 3,8 cm. 

Max. höjd ( eller tjocklek) 2,5 cm. 

^aiaoaåalen 
Peru CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 1^5 . 1906 i 


n 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1906^1. 
422 


Nål, (topo) a-y brons. Huvudet består av 
en rund flat skive närmast liknande 
nr. 371.... Hål i närheten av huvudets 
'Géntrum. 
Längd 1 1 om. 
Huvudets max. bredd, 2,7 cm, 

■ i 

Quiacadalen 
Peru 


423 


Glasflaska på vilken, står inom X-liknande 
klammers pä dålig tyska:" Die Kéisser- 
liche Privilegirt Altonatiche W. 
Kronessents". I flaskan ligger en kork 


1 


Cylindrisk form med hals. 
Höjd 9 cm. 
Max. diam, 2,5 cm. 
Mynningsdiam. 2 cm. 

Peru 


424 


■ 
•Glasflaska, modern. Utsträckt cylindrisk 

form men något avsmalnande mot botten. 

Hals med skadad mynning. 

Höjd 22 cm. 

Max, diam, 3,5 cm, 

Bottendiam, 2,5 cm. 

Mynningsdiam, 1 cmi. 

Quiacadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 ^^6 ^906. 


1* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I9O60I, 


Som vi se hava vi i denna grav flera 
alldeles moderna föremål, dessa ha 
möjligen införts i graven i samman- 
hang med att den plundrats av de nu 
levande Quichuas. 

Grav 2, Quiacadalen, Peru 
Jl^enna grav av vilken här är- lämnad 
en plan ,,., » var orörd. Se Norden- 
skiöld 1906.Figo24o I denna grav på- 
träffades följande föremål: 


425 


Kål av brons (topo) .Huvudet på denna lik- 
nar närmast ett fyrdelat blad. Det 
är slående likt vaxtornament som mah 
ser på de nu levande Quichuas topp- 
mössor. Den ena bladspetsen saknas 
' 
1959. Avbildad Nordenskiöld 1906, 
Fig. 25. 
Längd 9 cm, 

Quiacadalen 
Peru 


■ 
426 


Topo av brons, vittrad, av samma typ som 
nr 416. Den skiljer sig från denna 
genom de större knopparna och genom 
att dessa är fyrbladiga. 
Längd 4 cm. 

Quiacadalen 
Peru 

CARL SVAMÖERG AB. VÄXJÖ 4407 8 i 147 1906 


.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906é1, 
427 


Nål (topo) liten av brons av ungefär 
smma typ som nr . 317. 
Längd 3 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


428 


Liten fi^ur av härd .lord. Närmast till- 
plattad klotform med ett motsvarande 
utskott. 
Längd 4,5 cm. 
Max. diam, 3 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


429 


Ben av hund. En kota. 


a 


Längd 10 cm. 


429 


Ben av hund ett extremitetben. 


b 


Tiängd 4 cm, . , 

Quiacadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 1^8 1906.1.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 , 


Grav 3. Quiacadalen, Peru 
Grav 4. Quiaca 
Grav ^. 9uiaca 
Denna grav är av samma typ som grav 3, 
Quiaca, Den var plundrad. Där påträffa- 
des dock i gravkammaren skelettdelar av 
två hundar och en aländtrissa. 


430 


Underkäkar av två hundar. 

Fragment av två stycken sönderbrutna 
underkäkar. 
Quiacadalen 
Peru 


431 


Sländtrissa av bränd lera. Av brunt 
gods, Åvplanad halvsfärisk form. 
Diam, 3,5 cm. 
Höjd 0,8 cm* 

Quiacadalen 
Peru 

Grav 6 avbildad Nordenskiöld 1906, 
Tavla 1:4. 

Grav 7-8 Quiaca, avbildad Nordenskiöld 
1906. Tavla 1:5. 


- CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 149 1906. 


1f 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


Grav 9a Quiacadalen, Peru 

, , o Från denna grav som var 
plundrad har jag erhållit tvenne brons 


- 


föremål, som éh i närheten hoende 
Quiohuaindian påstod sig ha funnit i 
densamma* 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla Isl, 


432 


en flat rund skiva till formen liknan- 
de nr? . , . Hålet 1 skivan sitter icke 
alldeles i mittlinjen. Som nr. 355» 
Längd 10,65 cm. 
Huvudets bredd 2,1 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


433 


Slät rins av brons.. 

Ringens inre diam. 1,7 a 1,,8 cm .. 
" . höjd 3 ä 4 mm.. 

Quiacadalen 
Peru 

Grav 10,, Quiacadalen, Peru. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 1s3. 
,■-;-• 

CARL SVANBERG AB. VAXJO ,4407 8 68 ^^^ 1906.1 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 


arav 11 och 12. Quiacadalen. 
Dessa gravar äro ej utgrävda av mig utan 
av mitt folk, Tvenne gravar av typ grav 
9, Quiaca, ställda tillsammans mot eii 
bergvägg, I den högra graven påträffades 
16, i den vänstra 6 skeletter. Gravarna 
påträffades ovanför Quiacabyn till väns- 
ter om vägen från byn räknat. 
Avb,. Nordenskiöld 1906, Tavla Is 6, 
I den vänstra graven påträffades 
följande föremål: 


434 


St veke av kalebass med inbränt triangel- 
ornament, . - 
Längd 4 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


435 


ToDO av brons, mycket vittrad, med huvu- 
det bestående av en rund flat skiva 
till formen närmast liknande nr 318* 
Längd 5 cm. 

Quiacadalen 
Péru' 

, CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 4407 8 68 ^^^ 1906.1.. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1, 
436 


Pärla av sten? 
längd 3,5 cm, 
Max. diam. 2,3 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


457 


Pärla av sten? Av helt annan form än 

nr. 436. Närmast triangelllknande form. 
Max. tjocklek 2,2 cm. 

Quiacadalen 
Peru 


438 


Pärla av Sodalitii. Diskformig. 


439 


Pärla som 438 


440 


Pärla som 438 


441 


Pärla som 438 


442 


Pärla som 438 


443 


Pärla som 438 

Quiacadalen 
Peru 

CARL SVANaERG AB. VAXJt 4407 8 I ''^2 1906.1. 


.v " -^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1. 


Grav 13. Quiacadalen, Peru, 
........Grav 13 är belägen nära före- 
gående men till höger om vägen. I denna 
grav påträffades föl;)ande föremål? 


444 


Nål (topo) av brons med två huvuden tydli- 


• 


gen föreställande lamafoster.: Hälens 
huvudända är vinkeldelad och båda med 
ett fågelhuvud. I vinkeln en ögla 


■■'" 


Längd 6 cm. 
Hålens längd 6 cp. 
Avstånd mellan nosspetsarna 2,4 cm. 
Quiacadalen 
Peru 


445 


Huvud av nål (topo), av brons. Liten 
rund platt spiralskiva. 
Längd max. 1,5 cm. 
Quiacadalen 
Peru 
- 


446 


St;7cken av bronsnålar. 


a 


nålfrasment 1 st, 
6 cm. längd 


b 


nålfragment 1 st. 
4,5 cm.längd. 


c 


nålfragment 1 st. 
3 cm, längd. 


d 


nålfraement 2 st, fcupiga. 
c sa 1 cm i diam, 

forts. 

CARL SVANBERG AB. VAxJO 4407 8 < 153 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


iSQ^ 


U 

Anm. 


' 


1906.1. 
446 
fort So 


Mlfra^merit 5 st. rörformi^a. 


e 


ffiax. 2 cm. längd 
csa 3 mm i diem. 


f 


fr0;2;ment 1 st» av topo taeä avbruten plstt 
nål och beverrst fregaent av det platta 
runde huvudet. 

Längd 3 cm. 

^uiacadalen 
Peru 

i- 

Gravar. Ollacheadalen. Peru 2725 m. 

Grav 1, Ollachea. Plundrad. Sökaren 
har dock IJimnet kvar följande föreiaål. 


447 


Kam. Trätänder fastsatta mellan två 

bambularaeller raed hjälp av ett legament 

och med tänderna utskjutande åt båda ' 

hållen. 

Längd 6,5 cm. 

Bredd 6 ca. 

Avbo Nordenskiöld 1906. Tavla 3:9. 

Ollacheadolen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 154 1906,1 Gen. kat. nr Anm. 1906,1 
448 449 450 Liten ask av trä av samma typ som nr. 367 
Denna har dock fyra fack. Två av fackejji 
hela, två trasiga. 
Askens längd 5,2 cm. 
Askens bredd 2,4 cm. 
Askens höjd 3,1 cm. Ol lacheadalen 
Peru Krukskärigor av bukigt kärl av brunt gods 
med plan bottenyta och målad dekor i 
svart på yttersidan. 1959 endast en 
skärva. 
Mått 5 X 7 cm. 

Ollacheadalen 
Peru Stycke av mörkbrun vävnad av lamahår. 
Troligen fragment av en väska... 
Spår av mönstring. Del av trimmad 
kant bevarad. Ollacheadalen Peru CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 155 1906.r. Gen. kat. nr Anm. 1906 .i, 
451 452 455 Stycke av l.iusbrun vävnad av vicunahår? 
med spår av etöppning. 
Mått c»a 30 X 15 cm. Ollacheadaleii 
Peru Rester av läderremmar . 3 fragment o 
Bredd 1-1,5 cm. 
Längd cSa 55, 40 och 25 cm. Ollacheadalen Peru Rester av r ep av flätat gräs. 
2 fragment, 
,Längd csa 15 och 50 cm. Ollacheadalen 
Peru CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 ^^^ 1906.1. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
454 


Rep flätat av lamahår. 4 fragment varav 
3 mörkare och 1 ljusare, slutande med 
en knut. 
Bredd 1,5-2 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


455 


Remmar av läder, I flera delar, en del 
längre, hopknuten, med hål i ena ändan, 
och andra kortare, hopknutna eller 
lösa* 
Bredd 1,5-2 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


456 


Remmar av rep av ^räs. Diverse repfrag- 
ment, tvinnade av gräs, fibrer etc. 

Ollacheadalen 
Peru 

Grav 5. Ollacheadalen. Peru, 


457 


Nål (topo) av brons. Huvudet en rund 
flat skiva med centralt hål, I detta 
sitter ett stycke av ett snöre av 
lamahår , 

Längd 15» 5 å 16 cm. 
Huvudets bredd 2,4 cm. 

Ollacheadalen Peru K 4407 8 68 157 1906.' 


t. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.é1. 
458 


Föremål av bränd lera. Användning? 
Visselpipa, Dubbelkonisk form. Ett ton- 


- 


hål i vardera spetsen, Ånblåsningshål 
på mitten där diametern är störst. 
Längd 8 cm. 
Bäax.diam^ 3 cm. 
Avb. Nordenskiöld 1906. Tavla 5s10 
Ollacheädalen 
Peru 


459 


Skinnbit innehållande bitar av ett vitt 
ämne. Hopknycklad skinnpung. 
Längd 8 cm. 
Max, diam. 4 em. 
Ollachsadalen 
Peru 


460 


1 

fflortelstöta liten. Bergart? Obs. ingen 

mortel i graven. Cylindrisk, något 


-' 


oregelbunden form. 
Längd 7,5 cm. 
Max. diam. 11 mm. 

Ollacheädalen 
Peru 


461 


Wå^ra små paket med frön och cocablad. 
1959 påträffades tillsammans några 
höpböjda knippen torkat gräs av vilka 
ett med detta hr. 

Ollacheädalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 158 1906.1,. 


, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1906;*1. 

462 


Diverse ty^fragment. Vitgrå till färden, 
ett med mörkare rand. Vanligen mycket 
trasiga. 

OllacheRdalen 
Peru 


463 


Flätat rep, mycket fint av vitt hår. 

Ollacheadalen 
Peru 


■ 
464 
Stycken av rep av lamahår. 3 fragment 
av ett och samma flätade rep. 
Bredd 1,5 cm. 
Längd max, 50 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


465 
a 


Rep av gräs. Grovt utförda. 
Ett fragment grövre. 


465 
b 


Rep BV gräs. 

Ett finare fragment, 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 159 1 906 . 1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. . 


Grav 4. Ollachea 

I graven påträffades skelett öäoite föl- 
jande föremål: 


466 


Mumifierat marsvin. Snarare hoptorkat. 

Ollacheadalen 
Peru 


467 


Kam. Mittdubbelpinnens längd 7 cm,- Av 
rörlameller fas t satta med en legament 
mellan två större lameller och med 
utskjutande tänder ät båda hållen. 

Ollacheadalen 
Peru 


468 


Kruka, helt liten. Av brunt gods. Bukig 
form med svagt markerad bottenyta. 
Ett vertikalt öra vid halsen. 
Höjd 4 cm, 
Max. diam. 3»5 cm. 
Mynnings diam, 1 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


. CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 ''6 1906.1 


* • 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 
469 


Blad till liten hacka av trä. Skaftet 
fanns ej i graven, Spolformigt med 
en plan sida. 
Längd 33 cm. 
Max. bredd. 3 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


470 


Kruka, ofullständig, stor, trasig. Mgot 
utvidgad mynning och hals, på vilken 
ett vertikalt handtag finnes. Bukig 
nedre del och plan bottenyta. 
Max. höjd 14 cm. 

Max. yttre mynningsdiam. 7,8 cm. 
Bukdelens max. diam. 11,7 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


471 


Bägare av krukgods, trasig, ofullständig. 
Bägaren har plan botten och vidgar sig 
något uppåt. Brunt gods med mörkare 
partier. Målad dekor i svart på 
yttersidan. 
Bottnens yttre max. diam. 8 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANaEHG AB, VAXJÖ 4407 8 68 ^^^ iQDfi.l 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. ; 
472 


Vävsked av Vicuna ?? Hittad ovanför 
graven. Av extremitetben av .lama (?) 
Längd 20,5 era 
Avbildad Nordenskiöld 1 906. Tavla 3:12 

Ollacheadalen 
Peru 

&Eav 5« Ollachea. 

Denna grav, som är av samma slag som 

föregående, I graven påträffades 

5 skelett jämte följande föremål: 


473 


Stenmortel utan mortelstöt. Flatbottnad, 
Diam. 4t6 cm. 
Kantens höjd 2,6 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


474 


Stenmortel utan mortelstöt.. 
Diam. 4,15 cm. 
Kantens höjd 2,6 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 I 162 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


1906. 


rl-, 

Anm. 
1906.1. 
475 


Slänatrisoa av bränd lera- Ben pna raldinn 
plan, den andra bufcig. 
Max. diam. 3,7 om. 
Hålets diam, 5 mm. 
Mäx.t j.ockli ., 1 ,7 CO, 
Avbildad Bordenekiöld 1906, Tavla 3 a 5. 
Ollacheaåalen 
Peru 


476 


Kruka, helt liten, sv brunt gods. Buklg 
form. Har ett vertikalt öra- närmast 
en genomborrad knapp för fastgSÉning 
av en propp « och plan botten. 
Hågot trasig upptill. 
Höjd 5,5 cm. 
Elax,diom. 4,4 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. Tavla 38 14. 

Ollacheadalen 
Pei:*u 


477 


v 

©enomborrat trärör. 
Jia^k-i^^'^^- J9sy 
Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG A3, VÄXJÖ 4407 8 68 ^^^ 1906. 


1.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1.. 
478 


En. fjäder. Mörk. 
Längd 20 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


479 


Repslunga av gräs. Ett fragment av ett 
tvinnat grövre rep, troligen av fiber- 
snöre, påträffades med detta nr, 1959. 
Längd 12 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

Grav 6. Ollachea. 
Plundrad 
480 


Träskål. Plan botten, grund inre fördjup- 
ning, svagt utåtbuktad sida. Tydligen 
något skadad redan före tillvaratagan 


- 


det. 
Höjd 4 cm. 
Diam. 6,5 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 I Ifi" lOOfi.,, 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1., 
480 


Träfigur» Halsen som en ränna runt om. 


a 


Armarna raka och sträckta längs sidor- 

- 

na. Utförda i svag relief é Benen tapp- 

f ormiga . 

Längdi csa 30 cm* 

Avbildad Hord enskiöld 1906, Tavla 5:1 

Ollacheadalen 
Peru 


480 


Träfigur. Härmast spolformig och med 


b 

■ 


halsen antydd som en skåra runt om. 

Planare framsida, 

Max;diam. 5 cm. 

Längd 17 cm. 

Avbildad Hordenskiöld 1906. Tavla 3s7. 

Ollacheadalen 
Peru 

Grav 7. ( Se grav 14) 

Grav 8, Ollachea, 
Av samma slag som, och i närheten av 

föregående I graven påträffades 

följande föremåls 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 ^^^ 1906.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
481 


Nål(topo) av brons av en typ vi blott 
finna i Corani och Ollachea. Nålen 
något deformerad - krokig - endast 
basen av det platta, runda huvudet 
bevarad. Kantspetsarna på brottytan 
hopböjda. 

Hålens längd 12,2 cm. 
Huvudets bredd 1 , 1 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


482 


Kam (trasig). Som nr. 06.1. 467 

Ollacheadalen 
Peru 


483 


Väska, fragment av. Knuten av fibersnöre 
i nätteknik. 
Mastorna i c: a 1 x 1 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG A9, VAXJO 4407 8 68 '1 6 6 iqo6.i. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906i1i 
484 


TygfraCTientd Av brunaktig färs och kant- 
trimmat med vit tråd. Trasigt. 
Mått c: a 25 x 10 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


485 


Skaft till hacka* Det Äör intryck av en 
miniatyrsak. Inget blad till hackan 
i graven. Skaftändan böjd och med ett 
utskott som bildar fortsättning och 
samtidigt mera vinkel mot skaftändan. 
Vid detta har bladet varit fastgjort. 
Längd 21 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


486 


Fi^ur av trä. Mycket grovt tillyxad, av 
ansiktets drag är blott munnen utsatt. 
Avbildad Nordenskiöld 1906. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 167 190.6 


.1, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906-.1. 
487 


Liten sten på vilken men malt nå^ot vitt 
ämne. Rund platt form- med en fördjup- 
ning fylld med ett vitt ämne på ena 
sidan. 
Diam, 5 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


488 


Liten träsked. Skaftet försett med ett 
hål, så, att den kunnat hängas ( vid 
klädedräkten?) . Bladet runt skålformigl 


t 


skaftet kort, tappformigt med genom- 
borrad spets. 
Bladets diam. 5 cm. 
Längd 8 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 


489 


Laveman^spruta, Består av ett rör och en 
vid detta fästad tunn blåsa av skinn. 
Liknande lära indianerna ännu använda 
för ovan antytt ändamål. 
Rörets längd 6 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. ViXJO 4407 8 68 168 1906.1 


•" 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1 i 
490 


Lavemarv^cBpruta . Som nr. 489. 
Rörets längd 6 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 

Grav 9. Ollachea. 

Bredvid föregående och av samma slag. 
I graven anträffades skelett och följan- 
de föremål é 


491 


Liten träskål med handtag med ansikte. 
Handtaget tappformigt och utgående 
från sidan. 
Max längd 9 »7 cm. 
Skålens max yttre diam. 4,8 cm. 
Avbildad Nordenskiöld 1906, Tavla 3:6 

Ollacheadalen 
Peru 
- — --' 


492 


Nål (topo ) av brons av samma typ som 
nr. 481 .... Det plana runda bladet av- 
brutet vid basen till nålen, varefter 
de utskjutande brottspetsarna böjts 
samman. 
Längd 12 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG A3. VAXJO 4407 8 68 ''^5 1906.1. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1 


Grav 10. A, Ollachea 

Flera gravar av samma typ som de före- 
gående från Ollacheadalen, 
Alla utom A utgrävda. 


493 


Skal av snäcka, JBorus oblon^us. Denna art 
lever ej i Ollachea, utan är hämtad 
längre nedifrån dalen, 
Max, längd csa 9 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


494 


Stycke av trä, delvis eldskadat, samt av- 
brutet. Användning? Ena ändan formad 
som ett handtag. 
Längd 15,2 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


495 


Stycken av skaf t till hackor. Ben ena 
delvis förbränd. Inga blad till dessa 
påträffades i graven. 1959 påträffades 
en tydligen redan före tillvaratagan- 
det starkt skadad del frän vinkeln av 
ett träskaft till en hacka märkt " Gr. 
10 A. Ollachea". 
Längd 10 cm. 

Ollacheadalen 

Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 170 

1906 X. 


1 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
^^ 

Anm. 
1906.1. 
496 


Prasment av vävsked? Av trä. ena soetsen 
bevarade 
Längd 10 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 


497 


Krukskärvor 5 st. Av brunt eods och ren- 
reeenterande en bukig kärltyp med 
plan svagt markerad bottenyta. 
Max 11 X 11 cm. 


497 


Krukskärva se ovan. 


a 
497 


Krukskärva. se a. 


b 


. 


497 


Krukskärva, se a. 


c 
497 


Krukskärva. se a. 


a 
497 


Krukskärva, se a. 


e 


Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 171 1906.1* 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906. U 
498 


Tygfra^ment av lamaull, randigt i Krönt 
och brunt I två delar 1959. 
^eap. 14 X 12 cm, och 20 x 15 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

. Grav 10 B. Ollachea. 
Utgrävd , 


499 


Genomborrat trärör. 
Längd 7 cm. 
Diam. 0,8 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

Grav 11, Ollachea. 

Av samma typ som föregående* I denna 
grav påträffades följande föremål: 


500 


Snäcka, Borus oblongus. 
Längd 7 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 172 

IQ 06 


1 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
, Anm. 
1906.1, 
501 


Fragment av kor^;. Fragment bl, a» av 
botten i spiralteknik. 
Utan, nr. 1959. 

Ollacheadalen 
Peru 


502 


Trätallrik, liten. Rundad botten, ut- 
svängd kant. 
Diam, 6 cm. 
Höjd 1,5 rem.. 

Ollacheadalen 
Peru 


503 


Träskål, trasig. Starkt skadad konisk 
skål, oval form, plan bottenyta, 
Maxidiam, c: a 8 cm, 

Ollacheadalen 


« 


Peru 


504 


/Fragment av kalebass. 2 st. hopfogade 
^ av mindre fragment. 


a 


8x6 cm. 


b 


7,5 X 5,5 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 173 1906.1 


, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1, 
505 


Modern tystrasa, L.lusbrun, ursDruneliKen 
troligen vit färg. Utan nr. 1959. 
Längd c: a 1 m. 

Ollacheadalen 
Peru 


506 


Modern kruka. Innehåller nia.is för Chica- 
beredning. Miniatyrkärl av samma form 


.. 


som ett modernt jäsningskärl för chica 


• 


Av mörkbrunt svartskiftande godo. 
Bukig form, plan bottenyta. Två verti- 
kala bandformiga öron där kärlet är 
som vidast. Utsvängd mynningskant. 
Höjd 7 cm. 
Max. diam. 6 cm. 
Mynningsdiam. 3 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 


507 


Krukskärvor. Flera ofullständiga kärl.i^; c- 
(Sid) (18 st). De flesta fragmenten 


t 


representera en bukig kärltyp av brunt 
gods med plan bottenyta och utvidgad 
mynningskant. Spår av täckande rött 
färglager med dekor i svart på ytter- 
sidan på vissa. Ett fragment av ett 
motsvarande kärl &w ollatyp har målad 
dekor också på innersidan, Fragment q- 
r av ett bukigt kärl av brunt gods på- 
träffades för sig 1959, fragment q med 
påskriften "Gr, 11 Ollachea 518", frag- 
ment r, endast påskrivet "519" 

forts. CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 "" iqOfi. 


1^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 

507 
a 


Krukskärva som föres. 507.' 


507 
b 


Krukskärva ee 507. 


507 
c 


Krukakärva se 507 


507 
d 


Krukskärva se 507 


507 
e 


Krukskärva se 507 


507 
f 


Krukskärva se 507 


507 
g 


Krukskärva se 507 


507 
h 


Krukskärva se 507 


507 
i 


Krukskärva se 507 


507 
3 


Krukskärva se 507 


507 
k 


Krukskärva se 507 


507 

1 


Krukskärva se 507 


507 
m 


Krukskärva se 507 

forts. 

CARL SVANBERG A8. VAXJO 4407 8 68 175 1906*1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1 o. 
forts. 
507 


Krukskärva, se 507.- 


n 


-^ 


507 


Krukskärva. se 507. 507 


Krukskärva. se 507. 


P 
507 


Krukskärva, se 507* 


q, 


^ 


507 


Krukskärva, se 507 


r 


Ollacheadalen 
Peru 

Grav 12. Ollachea. 
Av samma typ som föregående. Förut 
utgrävd. 


508 


Kruka, liten utan ornament. Av brunt gods 
Bukig form med svagt markerad botten- 
yta. Svagt utsvängd mynningskant och 
invid denna ett litet vertikalöra. 
Höjd 6 cm* 
Max .diam. 6 cm* 


. 


Mynningsdiam. 2,5 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 ^^^ iqnr.. 


1 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906é1. 


Grav 13. Ollachea 
Av sammn typ som förgående. 


509 


Träfif^jur. ^rovt tillyxad. Närmast spol- 
formig kropp och markerat, kulformigt 
huvud • 
Längd 16. cm 

Ollacheadalen 
Peru 


.510 


Jordklump. En klump rödaktig .lord utan 
nr. påträffades 1959, märktes då med 
detta nr. 
Diam. max. 9 cm, 

Ollacheadalen 
Peru 


511 


Fragment av en kam. 2 st. lameller av rör 


a-b 


eller palmträ. 
Längd 6,5 cm. 
Bredd 3 mm. 

Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 ' 177 1906. 


1 


Gen. kat nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906 vi.. 


Grav 14. Ollachea. (f.d. Grav 7i) 
Av samma typ som föregående. 


512 


Pinne av Chontapalmträ. 

Ollacheadalen 
Peru 


513 


Stycken av kam» Flera tänder av bambu- 
lameller jämte 2 d:o större mellan 
vilka tänderna varit fastgjorda med 
ett trådlegament. 
Tändernas längd 8 cm. 
De större lamellerna Längd 7,5 cm. 
bredd 1 cm. 

Ollacheadalen 
Peru 


514 


Kruka, liten, i två stycken med spiralorne 
ment. Av brunt gods. Bukig form med 
plan bottenyta och smal cylindrisk 
hals med ett litet vertikalt öra utgå- 
ende från mynningskanten. Mlad dekor 
i svart. 
Höjd 7 cm. 
Max. diam, 6 cm. 
Mynningsdiam, 2,5 cm. 

Ollacheadalen 

Peru CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 178 ^ 49^%^ 


fi^ — ^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I9O60I. 
515 


Kvartsbit. omlinäad med en bastbito 
Längd 2,5 cffio 
Bredd 0,8 cso 

Ollacheadalen 
Peru 

Gravar i Coreniöalen,.39a5Am; ' Feru 

Grav 1„ Coraoi. Denna är en natiirli^ 
grotta. Denna grav har vorit plimdrsd 
eller utgrävd hur ©an vill kalla det» 
En a. ko mumie är förd därifrån till 
Arequipa Öuseum,. d^ den väl rengjorts 
från sin gräskorg, f ernissstQ och upp- 
satts e Från groven tillvaratog jag 
utom en dylik 3» k, ©umie aied sin korg 
( ae nr.o...) följande föremåls 


516 


Glaeaärla. förf?ylldo Denna fann .las djupt 
i graven. 
Diam. 5 ram. 

■ 

Coranidalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8.68 179 1906.1 


. 


Gen. kat. nr 


■ Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
517 


Diverse ty^f ra^ment * Delvis mycket grovt 


a - g 


vävda, 7 st. försedda 1959 med ett löst 
nr. 517. 


517 


Pra/^ment, Llustrunt med mörkare ränder 


a 


och söm. 

Cja 30 X 30 cm. 


517 


Prasment, Lius^rått, mycket grovt, med 


b 


mörkbrun kanttrinming. 
Csa17. X 20 cm. 


517 


Pragment, mörkblått, ett större och ett 


c 


mindre i 

10 X 12 och 5x5 cm. 


517 


Pragment, en bunt delvis mycket skadade.- 


d 


25 X 45 cm. 


517 


Ändparti av ett bälte o mörkbrunt material 


e 


med fragment av ändsnöre. 
Längd 25 cm^ 
Bredd 9 cm. 


517 


Kantfragment, .mönstrat, mörkbrunt. 
.. 


f 


40 X 5 cm. 


517 , 


Pragment, små bruna. 


g 


Max.. 3x5 cm. 

i 
Corani'dalen 

Peru ' 


j CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 180 1906.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
518 


Människohår en liten fläta, ombunden med 
gräs. Denna är nog modern. De nu levan 


- 


de Quichuaindianerna bruka nämligen 
förhäxa den misshagliga personen ge- 
nom att lägga ned i en gammal grav 
lite hår av den som skall förhäxas. 
Då går graven in i honom ( henne). 
1959 påträffades en ring av hopknutna 
växtfibrér med detta nr., samt frag- 
ment och rester av mörka härflätor 
utan nr. 
Max. längd 10 cm. 
Coranidalen 
., ■■ 
Peru 


519 


Repstycken av lamahår. Tre fraament. 
Flätat av träd av brun lamaull. 
Bredd 2 cm, 

Coranidalen 
Peru 


520 


Bitar av läderremmar. 2 hoobö.ida rem- 
fragment . 
Bredd 1,5 cm. 
Längd C: a 5ö och ,40 cm. 

Coranidalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 181 1 906-4 1 Gen. kat. 'nr 


Inv. nr 
Anm. 


. 


1906.1, 


• ■"1" ' 

Grav 2 Corani. 

Grotta; under överskjutande klippa..... 
Alla artefakterna påträffades i övre 
lagret . 


521 


Topo av brons av samma typ som nr, 481... 
Nålen något deformerad - krokig - en- 
dast basen av det platta runda huvudet 
bevarat. Kantspetsarna på brottytan 
hopböjda. (Nålen krokig). 
Längd 14,9. cm. 
Coranidalen 


- 


Peru 


522 


P.iäderpenna. Stycke av f .iäder, använd 
som pensel? 
Längd 16,5 cm. 

Coranidalen 
Peru 


523 


Topo ? av trä. Tränål (med ö^a) . 
Längd 16 cm. 

Coranidalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 ''ÖS iqo6. 


1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
524 


Topo ? av trä. Som nr- 523 i 

Längd 15s5:iCni 
Corahidalen 
Peru 


525 


Topo, som 523 men finare. 


' 


Coranidalen 
Peru 


526 


Krukskärva. 1 st av olla av /xråsvart 
gods. 
6x3 cm. 

Coranidalen 
Peru 


- 
527 


Ty^trasa. Hörde ihop med samma individ no. 
som nr. 521. Mycket trasig. 
30 X 15 cm. 
Coranidalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VÄXJO 4407 i ''SS 1906. 


.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906i1i. 


Diverse lösa fynd vid Kraverävninsarna. 
1 


528 


Mössa av egendomlig vävnad. Löst fynd i 
plundrad grav é Halvsfärisk form. Ut- 
förd i en teknik som resulterar i två 
olika reliefmönster, ett rutliknande 
mönsterband längs kanten, ett annat i 
centrum* Starkt skadad 1959, 
Max. diam, vid kanten 23 cm. 

;. Ollacheadalen 
Peru 


' 
529 


Stycke av kruka o Löst fvnd i plunrJrAd 
grav. Cylindriskt halsparti med verti- 
kalt öra till bukigt kärl av brunt 
gods. Dekor i svart. 
Höjd .8 cm. 
Mynning sdiam. 6 cm, 

Puina 
Peru 
- 


530 


Krukskärva. Plundrad ^rpv. Rnt.t»n-r.r.v, 

sidfragment av bukigt kärl av gråaktig- 
gods. I botten intryck av flätverk i 
spiralteknik. 
Höjd 5 cm. 
Bottendiam. c:a 7 cm; 

Queara 
Peru 


* CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 184 1906*1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906.1. 
531 


Kruka. funnen ytligt i plundrad grav. 

Ollacheadalen 
Peru 


532 


Ma.is . coca etc, omvirat med ull. Funnen 
ytligt i grav. Härledande sig från 
de nu levande vidskepliga quichuata- 
lande indianernas offer. Ett litet 
knippe torkat gräs med detta nr. på- 
träffat 1959. 
Längd c:a5 cm 

Ollacheadalen 
Peru 


533 


Korsfäst RToåa, Ytligt i grav i Ollachea. 
Liksom föregående härledande sig 
från de nu levande vidskepliga quichu^ 


i- 


indianernas offer. Ett knippe grässtri 


Ln 


hopböjda till en korsiiknande stomme, 
vid vilken grodan blivit fastgjord 
med ullgarnjetc. Det hela omlindat 
på mitten med ett vitbrunt, vävt band 


1 


mönstrat i rött och blått. 
13 X 7 cm. 
Ollacheadalen 
Peru 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 185 1906iU Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 
534 


Slagen sten, spånskrapa. 
Längd 5 cmé 
Bredd 3,2 cm o 
Max.tjockl* 1 cm. 

Funnen mellan Picotani och Hisco 

Peru 


535 


Pilspets, 

Längd 3,7 cm. 
Bredd 1,6 cm, 
Max,tjockl. 7 mm. 

Minapata 
Peru 


536 


Krukskärvor m.m, från en boplats vid 
Munani, Peru. En del krukskärvor äro 
genomborrade, våi-för? 

28 st. fragment av halvsfariska skå- 
lar av brunt eller brunvitt gods med 
målad dekor i svart eller rödbrunt* 
Hålen på fragmenten efter lagning av 
sprickbildningar* 

18 st. stenavslag* 
1 benfragment • 

1 fragment av sländtrissa av ett 
brÄnt lerkärlsfragment. 
1 litet fragment av koppar-eller 
bronsnål, 

Munani 
Peru 

• 

CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 186 1906.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906*1. 
537 


Stenring. 

Diam. 9 cm, 

Peru 


538 


Lerkärlsfrasment 6 st. och 2 st. sten 
eller hård jordklumpar. 

Peru 


539 


BenfraKment 7 st., nåldelar etc, och 
ett tygfragment. 

Peru 


540 


Fragment - ett större hopsatt av flera 
mindre fragment samt ett mindre frag- 
ment - av konisk skål med liten plan 
bottenyta. Godset mörkt brunaktigt. 
Märkt"243 Quana" år 1959. 
Max. höjd 5 cm. 
Mynn. diam, 14 cm. 

Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 ^^^ 1906.1 


• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1906,1. 
541 


Prasment av kärl av ollatvu "5 st. därav 
ett kantfragment med en del av ett 
bamdfoi?migt öra. Godset gråbrunt, 
Märkta "244 Quara" år 1959. 
Max höjd 5 cm. 
Längd 9 cm. 

Peru 


542 


Fragment av eråbrunt eods.5 et. 

Troligen ollas. Det ena fragmentet 
har på yttersidan en tandad horison- 
talf läns. 

Märkta "246 Påta" år 1959. 
Maxo 9x5 cm. 

Munani 
Peru 


543 


Fragment hopsatt av flera mindre, av bu- 
kigt kärl av gråaktigt gods med mör- 
kare skiftning på yttersidan och spår 
av målad dekor samt brottyta efter 
ena fästepunkten av öra (?). 
Märkt "452" år 1959 
Höjd 7 cm. Bredd 7 cm. 

Munani 
Peru 


544 


Fragment av bukist kärl av sråbrunt fjods. 

Märkt "508" år 1959. 
4x6 cm. 

'^crb I- fe^w • 851